is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1647 gest 1722) en Aafje Sleutel (geb. 1668 gest. 1729) heetten. Aafje was de dochter vaii den dichter Jacob Si eutel straks te vermelden, de kleindochter van Fkans Jans Sleutbi. en de achterkleindochter van den oudste Jan Willems, over wien ik in de eerste plaats een en ander laat volgen: hij was derhalve de betovergrootvader mijner betovergrootmoeder.

I.

JAN WILLEMS.

In 't begin der zestiende eeuw leefde in de Streek t.usschen Hoorn en Enkhuizen zekere Willem Jans, vader van éénen zoon, met name Jan geb. in 1533, en van twee dochters, die Anna en Dieuwer heetten. Toen het gezin de Roomsch-katholieke kerk had verlaten en tot de Doopsgezinden was overgegaan, vestigde het zich (waarschijnlijk uitgelokt door de groote toegevendheid, waarmee de Hoornsche regeering de andersdenkenden behandelde en hen in weerwil der strenge landsplaccaten geheel ongemoeid liet) binnen Hoorn. Zeer spoedig onderscheidde Jan Willems zich daar onder zijne geloofsgenooten. Toen nu in 1557 te Praneker en elders zachtere begrippen omtrent den ban veld wonnen en de strengere partij zich zóó sterk daartegen verzette, dat ze daardoor een menigte leden en leeraren verloor, die eene afzonderlijke broederschap (Waterlandsche Doopsgezinden) stichtten, zocht ze haar verlies door de benoeming van nieuwe oudsten te vergoeden. De keuze viel op Jan Willems. Reeds