is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen, die in dit werk genoemd worden niet alleen, maar grootendeels vrij uitvoerig behandeld. Naast de meer beroemde en bekende van Hemsterhuis, Abraham Schui.tens, Yiïringa, Venema de sieraden van Vrieslands Academie, van D. Milt. en Lampe destijds te Utrecht, van P. Bukman, Joh. van Marck, van den Honi.rt toen te Leiden, treft gij er de u, mij voor dezen althans, minder bekende aan van de Crousaz , Jean Barbeijrac, Driessen, C. van Yei.zen uit Groningen, Wessei.ius uit Leiden, van Alphen uit Utrecht, Meier, Cremer, Petrus Ens, van Harderwijk, en nog tal van anderen, die in de eerste helft der 18de eeuw de leerstoelen der Yaderlandsche hoogescholen bekleedden, en ze al of niet ontluisterden. Meer of min uitvoerig — al uaarmate zij vroeger reeds biografen hadden gevonden — wordt ons hun levensloop medegedeeld, hun onderwijs nagegaan, hun invloed op den gang der wetenschap geschetst, ja wij ontvangen een nauwkeurige opgaaf van de datums waarop, en van de titels der redevoeringen, waarmede zij hunne professorale inauguratiën hielden; daaruit, gelijk uit hunne overige geschriften leeren wij hunne richting kennen, en de Schrijver spaart geen moeite ons met den hoofdinhoud dezer vertrouwd te maken, terwijl hij ook de plaats bepaalt welke zij ouder de geleerden dier dagen innemen. Doch 'l zijn niet alleen professoren, waarop hij onze aandacht vestigt. Om zijne schets van de Academiën zooveel 't kon volledig te maken, worden ook enkele dipsertatiën , toenmaals veidedigd, genoemd en beschreven,