is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen geleden zonden'zij een afgezantschap naar den Paus [Kublai khan zond in 1267 een gezantschap met Nicolo en Maffeo Polo], om hem te vragen vele godgeleerden te zenden om hen te onderwijzen; maar de lieden die met die opdracht belast waren, ontmoetten hindernissen op hun weg en keerden terug. Ten tijde van Eugenius kwam iemand bij Eugenius die deze welwillende gezindheid jegens de Christenen bevestigde [bedoeld is Eugenius IV, paus van 1431-1447 en de reiziger was Nicolo de' Conti, die na terugkeer in 1437 den te Florence vertoevenden paus bezocht] en ik heb langdurig met hem gesproken over een menigte dingen: over de grootte der koninklijke gebouwen,, de verwonderlijke lengte en breedte der rivieren, het groot aantal steden aan haar oevers; aan een dier rivieren liggen twee honderd steden, met bruggen van marmer, zeer breed en zeer lang en versierd met kolommen.

Dit land is wel waard om door de Latijnen gezocht te worden, niet alleen omdat men er aanzienlijk voordeel uit zou kunnen halen, in goud, zilver en alle soort edelsteenen en specerijen die nooit tot onskomen ; maar ook vanwege de werkelijk kundige wijsgeeren en astrologen wier genie en kennis die machtige en prachtige provincie regeeren en zelfs de zaken van oorlog bestieren.

Dit om eenigszins te voldoen aan uw verzoek, in den weinigen tijd die mijn bezigheden mij overlaten; hoewel ik in de toekomst steeds bereid zal zijn uitvoeriger te antwoorden als Zijne Majesteit het verlangt.

Gedaan te Florence den 25 Juni 1474.

[Postcriptum:]

Van de stad Lissabon in rechte lijn naar het Westen, zijn het op de kaart 26 spatiën van 250 mijlen elk, tot de zeer beroemde en zeer groote stad Quinsay [vermeld door Marco Polo; het tegenwoordige Hang-tscheu, ten Zuiden van Shanghai], welks omtrek honderd mijlen is. Zij heeft tien bruggen en haar naam beduidt „stad des hemels" ; men vertelt duizend wonderbaarlijke dingen van haar bedrijven en inkomsten. Die ruimte is bijna gelijk aan het derde van den aardbol. De genoemde stad is gelegen in de provincie Mangi [volgens MarcoPolo; Zuid-China], nabij de provincie Katay waarin zich de koninklijke residentie bevindt. Maar van het eiland Antilia, u bekend [een eiland dat men meende dat bewesten de Azoren lag 3)] tot aan het beroemde eiland Cippango [volgens Marco Polo; Japan], is het tien spatiën. Dat eiland is werkelijk zeer rijk aan goud, parels en edelsteenen en zijn tempels en de koninklijke paleizen zijn er bedekt met platen massief goud. Dus de afstand over zee die men heeft af te leggen door de onbekende streken is niet zeer groot. 4) Er zouden

3) Besproken in: Goeje, C. H. de, Op den Oceaan voor en na Columbus-

een oplossing van het raadsel van Antilia). (De West-Indische Gids„ i, ' s Gravenhage, 1936). Na dien no'g uitvoeriger besproken in: Hennig,. K., terrae Incognitae IV, Leiden, 1939.

4) Namelijk, gelijk eenige zinnen te voren is vermeld, een derde van den omtrek der aarde op die breedte, wat ook blijkt uit de beide opgegeven afstanden. In werkelijkheid is het twee derde, doch die afstand wordt' onderbroken door Amerika.