is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1942, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den omvang van de immigratie uit Noord-China geeft het hieronder afgedrukte overzicht een beeld. Ten gevolge van de overstrooming van de Hwang-ho en den daarmede gepaard gaanden hongersnood in Noord-China in 1927 vormt het laatstgenoemde jaar een hoogtepunt in de vestiging der Chineezen in Mandsjoerije. Sedert het begin van den Japansch-Chineeschen oorlog werd in 1939 een nieuw recordcijfer der immigratie bereikt.

totaal aantal totaal aantal vestigings- (+) of vertrekoverschot (—)

Jaar immigranten terugkeerenden ~ ~

uit Noord-China en emigranten aantal in. /0. van a e

immigranten

>925 479475 193093 286382 59,7

1926 646617 272453 374164 57,9

1927 1043772 281295 762477 73,1

1928 967154 342979 624175 64,5

1929 941661 541254 400407 42,5 «930 673392 439654 233738 34,7

1931 416825 402809 14016 3,4

1932 372629 448905 —76276 —

1933 568767 447523 121244 21,3 •934 627322 399 57* 227751 36,3 Ï935 444 540 420314 24226 5,4 *936 364149 382966 —18817 — 1937 323689 259 093 _ 64596 20,0 «938 492 376 252795 239581 48,7 1939 1012148 363978 648170 64,0

Ondanks de gunstige ontwikkeling der bevolking is Mandsjoekwo, gezien de vruchtbaarheid van den bodem en de aanwezigheid van delfstoffen, gemiddeld slechts dun bevolkt. Op 1 km2 wonen in Mandsjoekwo slechts 33 personen, tegenover een bevolkingsdichtheid van 186 zielen per km2 in de aangrenzende Chineesche provincie Ho-pei, 110 per km2 in Korea en 191 inwoners per km2 in het eigenlijke Japan.

Kenmerkend voor het koloniale karakter van het land is het overwegen van de manlijke bevolking (23,9 millioen) boven het vrouwelijke gedeelte (19,3 millioen). Op 1000 mannen werden 807 vrouwen geteld. Bij de verschillende bevolkingsgroepen is het gebrek aan vrouwen zeer verschillend; zoo werden bijv. bij de Japanners op 1000 mannen 700 vrouwen geteld, bij de Koreanen 852 en bij de Mandsjoe's 834. Het aantal personen van buitenlandsche nationaliteit was aanzienlijk. In 1937 waren er behalve 931 507 Koreanen en 418 300 Japanners, 7239 Sovjet-Russen, 1322 Polen, 393 Britten, 333 Duitschers, 322 Franschen, 185 staatsburgers van de Vereenigde Staten, 30 Italianen en 1842 personen van andere Europeesche nationaliteiten gevestigd.

Van de 18 provincies waarin Mandsjoekwo thans wordt verdeeld telden Fengtien met 10,3 millioen inwoners, Kirin met 5,9