is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien kunnen worden, zooals bv. Röntgenstralen door een materie heen kunnen laten zien. Evenwel wat onder het bodemoppervlak ligt, kan blijken in de bovenlaag door invloed op het gewas, waterafvoer, of bodemkleur. Door deze gelukkige eigenschap bezit de luchtfoto een enorme waarde voor tal van takken van wetenschap en het merkwaardige is, dat in de foto tal van zaken zijn geregistreerd, die nu nog niet opvallen, maar eerst later begrepen zullen worden.

Beelden werden vertoond van verdwenen veenplassen, waarbij nog na honderden jaren de grenzen aan te geven waren van het gedeelte, dat destijds steeds onder water stond en van het gedeelte, dat afwisselend nat en droog was geweest. Duidelijke kleurverschillen gaven zulks aan.

Hierna werden tal van geologische formaties getoond, zooals postglaciale dalvullingen, laagterras, resten van postglaciale afzettingen te voorschijn getreden na afgraven van een veenlaag, grondmorenen; terwijl verscheidene malen duidelijk werd getoond, dat huizen en schuren precies waren geplaatst op deze droogere of hoogere lagen, en dat ook wegenaanleg soms met deze lagen verband houdt. Omgekeerd moet het dus ook mogelijk zijn de meest gewenschte plaatsen voor bouwen of wegenaanleg uit de foto af te leiden.

Daarna werden beelden vertoond van verdwenen zijrivieren, weteringen, beekjes, terwijl foto's uit de Haarlemmermeer nog veenderijen aan het licht brachten, dateerend uit den tijd toen dit meer nog niet eens ontstaan was, dus vele eeuwen her.

Tenslotte werden beelden van Zeeuwsch-Vlaanderen vertoond, waaruit af te leiden is, dat het mogelijk moet zijn, de waterstaatkundige toestand van eeuwen her vrij nauwkeurig weer te geven; ook werden beddingverleggingen van den IJsel bij Doesburg in de foto's aangetoond.

Vervolgens werden beelden geprojecteerd van de Linge, die duidelijk aantoonen, welk deel natuurlijk en welk deel gegraven is, waardoor oude strijdvragen zijn op te lossen. Een oude dijk door de Alblasserwaard, wellicht de oude Romeinsche baan, teekende zich fraai af in de foto. Ook verder werden op geschiedkundig gebied voorbeelden vertoond, zooals sporen van de versterkingen aan de Fossa Eugeniana, gegraven in 1628 en spoedig daarop verwoest. Hierna volgden fraaie opnamen van verschillende burchten, op een waarvan al heel bijzonder de fundamenten van het voormalig kasteel Ooy (in 1797 afgebroken) te zien zijn.

Zeer interessant zijn twee foto's van de omgeving van Vechten, waarbij zeer duidelijk op de eene het oudere en op de andere het jongere Romeinsche Castellum zichtbaar is, hoewel de sporen daarvan meters onder het oppervlak liggen. Ook eenige Romeinsche wegen (in het Zuidoosten des lands) waren scherp waarneembaar. Spreker gaf de verklaring van het te voorschijn treden dier verschijnselen aan. Hierna volgde een terpenfoto bij Franeker, waarbij de heer Von Frytag Drabbe mededeelde, dat op de foto's wel drie- a viermaal zooveel terpen waarneembaar zijn als tot nu toe bekend zijn. De oudheidkun-