is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke hij met dat van de Sikkimstreek vergeleek. In dit laatste gebied vertoont de vegetatie een uitgesproken vochtig karakter. Spreker liet zien, hoe op den Nanga Parbat de bestraling een enormen invloed op den 'plantengroei heeft gehad. Langs de schaduwrijke hellingen groeit de jeneverbes, terwijl de bezonde hellingen steppenkarakter vertoonen. In het Sikkimgebied daarentegen treft men de echte subtropische tot tropische bergwouden met boomvarens aan en op den grond groeiende planten, die bij ons waterplanten zijn, zooals Utricularia. Daar bloeien ook tal van rhododendrons, terwijl in het massief van den Nanga Parbat maar een enkele rhododendron-soort voorkomt. Hooger op den Nanga Parbat ontmoet men de echte kussenvegetatie, gelijk die ook te vinden is in droge streken van Afrika.

Voor het Genootschap en Oost-en-West hield op 23 Maart de heer C. H. de Goeje een voordracht, getiteld „Bij de Oajana-indianen in Suriname" met lichtbeelden en film. Voor het verslag wordt verwezen naar dit tijdschrift 1938, blz. 971.

Te Groningen

Dr. A. E. van Giffen hield den ióden Februari een voordracht over ,,I)e bewoning van klei en zand omstreeks Christi geboorte (het prototype der Friesche en Saksische hoeve)". Van deze voordracht is, tot ons leedwezen, geen verslag ontvangen.

Voor het Genootschap en Oost-en-West sprak de heer C. H. de Goeje den 23sten Februari over „Bij de Oajana-indianen in Suriname" met lichtbeelden en film. Voor den inhoud zij verwezen naar dit tijdschrift 1938, blz. 971.

Den Ssten Maart gaf dr. F. F. J. A. Julien een voordracht over „De pygmeeën van Equatoriaal Afrika" voor het Genootschap en de medische faculteitsvereeniging. Over dit onderwerp zijn reeds verscheidene verslagen in dit tijdschrift opgenomen, zie laatstelijk deze aflevering blz. 417; voorts jaargang 1938, blz. 962; 1937, blz. 286.

Te Tilburg

gaf prof. dr. ir. F. A. Vening Meinesz den 28sten April een voordracht over „De Wegener-hypothese". In een der volgende afleveringen zal een artikel van den spreker over deze theorie voorkomen.