is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM GUSTAAF FREDERIK TYDEMAN

Den eersten Mei 1939 is te 's-Gravenhage op 81 jarigen leeftijd na een kortstondige ziekte de vice-admiraal b. d. G. F. Iydeman overleden. Uitnemend zeeman, begaafd met een scherp verstand, humaan, bezadigd en zich onderscheidend door een voortreffelijk karakter, vol toewijding en werklust, heeft hij niet alleen uitmuntende diensten aan de Marine bewezen, maar zich ook daarbuiten op velerlei wetenschappelijk gebied bewogen en nuttig gemaakt. In dit tijdschrift zij hoofdzakelijk herdacht wat hij voor de aardrijkskunde en aangrenzend gebied heeft gedaan, en dan moet wel in de eerste plaats worden herdacht, hetgeen hij op hydrografisch gebied heeft verricht. Vele van zijn jonge jaren heeft hij in den Indischen Archipel aan opnemingen gewijd, waarbij vooral zijn werkzaamheden als commandant van Hr. Ms. opnemingsvaartuig Melvijl van Carnbee (1890 '93) moeten worden genoemd. Als zoodanig is hij een der schoolmakers geweest, die in het laatst der vorige eeuw onzen zeeofficieren den weg hebben gewezen, om, uitgaande van de theorie en de practijk der geodesie en der landmeetkunde, eigen methoden te volgen bij opnemingen ter zee, teneinde voor de toenemende behoeften der scheepvaart in den Indischen Archipel zoo snel mogelijk betrouwbare zeekaarten te verkrijgen. Die methoden waren broodnoodig, want hetgeen er bestond was hoogst onvolledig en onnauwkeurig, en reusachtig was de taak, die de Marine op dit gebied had te verrichten* een taak, welke eerst in de dertiger jaren dezer eeuw — zij het ook toen nog niet geheel volledig — werd voltooid.

Ook tijdens zijn commando van Hr. Ms. Sibo^a door

K. N. A. G., LVI. ö