is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overdreven beweiding en onvoldoende terrasseering op hellingen. Ook in dit land is in weinige jaren een heele literatuur over het onderwerp ontstaan.

Op Ceylon zijn de bezwaren van de bodem-erosie reeds lang geleden ingezien, maar ernstige maatregelen zijn eerst den laatsten tijd genomen. De hoofdschuldigen op dit eiland zijn de ondernemingen, die eerst laat zijn overgegaan tot voldoende verzorging van den grond. In Malakka zijn de omstandigheden vergelijkbaar met Ceylon. In Nederlandsch-Indië zijn maatregelen ter beteugeling van de erosie eerder genomen dan in de meeste andere landen, en de toestanden in ons overzeesch gebied steken gunstig af bij die in andere tropische landen. Op de Philippijnen is de erosie sterk, ondanks uitgebreide maatregelen. De landschapsvormen van Siam geven geen aanleiding tot zeer ernstige moeilijkheden.

In China varieeren de omstandigheden sterk. In de rijststreken is zeer veel tegen de erosie ondernomen. Andere gebieden echter lijden geweldig onder de erosie en de slibafvoer van de Chineesche rivieren is algemeen bekend.

In Japan is bijzonder veel gedaan om de erosie te voorkomen.

In de Fransche koloniën zijn de toestanden op het gebied van bodembescherming nog zeer ongunstig.

In Zuid-Afrika zijn reeds uitgestrekte oppervlakten vruchtbaar grasland in woestijnen overgegaan. Men ziet thans de gevaren onder de oogen en uitgebreide maatregelen zijn reeds genomen of in voorbereiding. De voornaamste oorzaken zijn de grasbranden en te intensieve beweiding. In Zuid-Rhodesia zijn de omstandigheden vergelijkbaar met die in Zuid-Afrika. Noord-Rhodesia is nog grootendeels met oerbosch bedekt. In Tanganyika is het probleem nauwkeurig bestudeerd. De tsetse-vlieg drijft de veeteelt terug in de gebieden, die reeds te veel vee hadden, zoodat de erosie op die plaatsen toeneemt. In Kenya is de erosie eerst in de laatste vijf jaar belangrijk geworden. Ëen karteering van de door de erosie bedreigde gebieden is gaande.

In Uganda en Nyassa-land is eerst sprake van bodem-erosie sinds de komst van de Europeanen, door wier zorgen de bevolking zich sterk heeft uitgebreid. Britsch Somali-land was oorspronkelijk een veeteeltland en de gevaren der erosie zijn hier door den landbouw ontstaan.

In Nigeria ondervindt men reeds de bezwaren der bodemerosie; In Gold Coast en Siërra Leone daarentegen beteekent de erosie nog geen ernstig vraagstuk.

De literatuur over bodem-erosie in de Vereenigde Staten van Amerika is zoo uitgebreid, dat het niet meer mogelijk is, deze in het kort weer te geven. In Canada zijn de toestanden minder ernstig, maar in de prairie-provincies zijn de gevaren der wind-erosie toch geenszins denkbeeldig.

Jamaica met zijn reeds eeuwenouden verbouw van exportgewassen, heeft ernstige moeilijkheden met zijn grond. Belangrijke pogingen tot