is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de sluiting der vergadering hield de heer C. A. J. von Frijtag Drabbe een voordracht, getiteld: De luchtfoto ontsluiert ook geheimen onder aard- en water-oppervlakte. Voor den inhoud dezer voordracht zij verwezen naar blz. 143 van dezen jaargang.

\ oorts werd door mr. Th. Regout, respectievelijk den 4den October te Rotterdam en den 20sten October te Amsterdam een voordracht met kleurenfilm gehouden, getiteld: Geheimen van Sahara en Soudan. De voordracht te Rotterdam was mede georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging Oost en West. Aan het medegedeelde is het volgende ontleend.

In de afgeloopen maanden maakte spreker met zijn echtgenoote en den schilder W. Rozendaal een reis door de minder bekende deelen van de Sahara. Wanneer men per auto door deze gebieden trekt, is het volstrekt noodzakelijk zeer scherp de sporen van voorgaande expedities te volgen om niet de bronnen te missen, want de beschikking over voldoende water is het geweldige probleem van een tocht in de Sahara. De aanwezigheid van water in de woestijn is soms zeer verrassend.

Mr. Regout vertelde van een geweldigen ondergrondschen stroom, welke diep onder de dorre zanden der eenzame woestijn verborgen is', en nu langs artesischen weg wordt aangetapt: de Oued Rrir; van doode rivieren, getuigen van een regenrijk klimaat in lang vervlogen tijden, welker beddingen nog duidelijk te herkennen zijn.

Vervolgens verhaalde spreker van zijn zeer belangrijke reis naar het land der Touareg in het Hoggargebergte, het hart der Sahara.

geschiedenis dezer7 gesluierde ridders der woestijn is als een spannende roman en mr. Regout wist zijn publiek zoo te boeien, dat men zijn wederwaardigheden in dit sagenrijke bergland geheel medeleefde. Een en ander werd afgewisseld door een zeer interessante en goed opgenomen film, waarbij vooral de opnamen in kleuren van het leven in de oasen, van de wonderlijke woestijnplanten en van de feesten der Touareg verrassend waren.

Vervolgens voerde spreker zijn gehoor op even boeiende wijze \erder naar het Zuiden, door den Soudan, naar gebieden waar het toerisme nog onbekend is. Daar werd bestudeerd hoe de wonderlijke overgang van woestijn in woud zich openbaart in landschap en bevolking.

De groote afwisseling der beelden van deze kleurenfilm, maakte haar tot een zeldzaam document van vreemde landen en volken, welke het talrijke publiek met groote belangstelling en voldoening heeft gevolgd.

Te Utrecht hield de heer C. A. J. von Frijtag Drabbe den 31 sten October zijn boven vermelde voordracht over: Geheimen onder het aard- en water-oppervlak ontsluierd door de luchtfoto.