is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1939, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cool, W., Op en om de Maas. Met fig. De Ingenieur 1939. A. pag. 288 292.

Dolk, Th. F. J. A., Geschiedenis van het hoogheemraadschap Delfland. Met kaarten. 's-Grav. M. Nijhoff 1939. 8°. 739 pag. ƒ 10.—

Egelie, C. F., De beteekenis van het Julianakanaal voor het industriegebied van Oost-België. (De Ingenieur 1939, pg. A 363, 364).

Geisberg, M., Die Beziehungen zwischen den Niederlanden, dem Niederrhein und Westfalen in der Graphik des fünfzehnten Jahrhunderts. Mit Abb. (Westfalische Forschungen 1939, pag. 121 — 152).

Geschiedenis van Ede. Door de Vereeniging „Oud-Ede". (Ede, P. Sibbles). 8°. 2. Het ambt en de gemeente Ede. Met 6 pltn, en 1 krt in kleuren. VII, 204 blz. Bij inteek. tot 1 Sept. ƒ 2.—

Gobius, G., Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans. N.V. Uitgevers-Maatsch. „De Tijdstroom" Lochem 1939. 8°. 71 pag. Met kaartjes./0.90.

Hameien, M. C. van, Verbetering van den waterstaatkundigen toestand van polders in werkverschaffing. (Het Waterschap, 1939, pag. 51, 52).

Kooper, J., Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.- Groningen enz., J. B. Wolters. 1939. 8°. 205 blz. Geb. / 5.90.

Leyden, Fr., De Drususgracht en de voormalige meanders van Rijn en IJsel. Met schets en tekstkaartje. (Tijdschr. K. N. A. G. 1939, pag. 617—637).

Mansholt, D. R., De waterschapslasten in de provincie Friesland. (Uitgegeven door het) Departement van economische zaken. Directie van den landbouw. 's-Grav. Rijksuitgeverij. 8°. 188 blz. Geïll. Met bijl. ƒ 2.—

Molen, S. J. v. d., Over de benamingen van eenige onderdeelen van het Friesche boerenhuis. Met fig. en foto's. (Tijdschr. K. N. A. G. 1939, pag. 626—637).

Rakers, A., Auf dem westfalischen Mundartwege nach Holland durch die Grafschaft Bentheim. Mit Karten. (Westfalische Forschungen 1939, pag. 188 213).

Schiermonnikoog-numIier, [van het tijdschrift] Eigen Volk. Jaarg. XI, aflev 4 Juli 1939.

Schreuder, A. J., Lijst van Nederlandsche plaatsnamen buiten de landsgrenzen met de inheemsche namen en ten deele ook die in andere talen, korte plaatsaanduiding en andere aanteekeningen. In samenwerking met S. S. Smeding in het licht gegeven met steun van groep Nederland van het Alg. Ned. Verbond. Middelburg G. W. den Boer. 8°. 107 blz. ƒ 0.95.

Umbgrove, J. H. F., Periodieke bewegingen van zeeniveau en continenten. Met één tabel. (Tijdschr. K. N. A. G. 1939, pag, 610—616).

Wolde, P. G. ten, Het dorp Giethoorn. (Tijdschr. d. Ned. Heide Maatsch. 1939 pag. 324—327).

Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis. Samengesteld onder leiding van Vin-cent Cleerdin. Amst. a. j. G. Strengholt. 4°. 403 blz. Geïll./. 3.90; geb.Z5.90.

II. IN NEDERLAND VERSCHENEN

Aperi;u de Ia démographie des divers pays du monde. 1929—1936. Office permanent de 1'Institut international de statistique. La Haye 1939. ('s-Grav., W. P. van Stockum & Zoon). 40. 433 blz. ƒ 8.

Atlas — A Dutch colonial —. (Atlas van tropisch Nederland. (The Scottish geogr. magazine, 1939, pag. 239, 240).