is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

De ordonnantie op het recht van successie en overgang in Nederlandsch-lndië, Staatsólad 1836 no. 17, toegelicht door P. li. van der Kemp, oud-leeraar in het Staatsrecht van Nederlandschhidië aan het Gymnasium Willem lil te Batavia, enz. Batavia, Ogilvie en Co., 18S7.

Zooals de schrijver in zijne voorrede terecht zegt, is de successie-verordening, omdat zij slechts bij sterfgevallen toepassing vindt, uit den aard der zaak weinig bij het publiek bekend, doch schijnt het des te noodzakelijker dat de ambtenaren, die haar moeten toepassen, goed op de hoogte der voorschriften zijn, niet alleen in het belang van de schatkist, maar ook om het publiek tot raadsman te kunnen zijn.

Het komt ons voor, dat die ambtenaren het hier aangekondigde werk tot richtsnoer nemende, aan dien eisch zullen kunnen voldoen, waarom hun het gebruik en de bestudeering er van mag aanbevolen worden. Zij het ook dat de heer van der Kemp tot de samenstelling er van overging omdat hij, wat beaamd moet worden, geen vrucht van zijn onderwijs bij het doceeren van de verordening op de successie en overgang voorzag, zonder daarvan eene diepere studie gemaakt te hebben dan die van het Staatsblad, wij meenen echter dat, — behoudens de vele goede eigenschappen die wij in het boek opgemerkt hebben, en die hare groote waarde vooral ontleenen niet alleen aan het ruime gebruik dat gemaakt is van de raadpleging der stukken in de Gouvernements archieven over de geschiedenis der verordening, maar ook aan de mededeeling van de op het stuk bestaande en gepubliceerde jurisprudentie — het te uitvoerig is om geregeld gebruikt te kunnen worden door hen, die de schrijver geroepen was