is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1887, 01-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET H00G-GERECHT5H0F VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der feiten,

Overnemende het exposé daarvan, vervat in het door den raad van justitie te Soerabaja dd. 25 Augustus 1886 tusschen partijen gewezen vonnis, waarbij het door I en gedaagde voorgestelde middel van niet ontvankelijkheid der vordering is verworpen, de eisch ten deele is toegewezen, mitsdien gedaagden hoofdelijk zijn veroordeeld, mits de een betalende de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan eischeres, tegen behoorlijk kwijtingsbewijs van de som van ƒ 1527.40 5 ter zake in het vonnis vermeld, met de wettelijke interessen a die litis motae, dit vonnis uitvoerbaar is verklaard bij voorraad, zonder borgtocht, de gedaagden solidair in de kosten zijn veroordeeld en het anders of meer geeischte is ontzegd;

En wijders:

O. dat de eischeres zich met dit vonnis bezwaard achtende, daarvan tempore utili is gekomen in hooger beroep, doch uitsluitend voor zooveel betreft de ontzegging door den eersten rechter van den eisch tot uitvoerbaarverklaring van 's Raads vonnis bij lijfsdwang;

O. dat appellante bij hare conclusie van eisch in appel in den breede heeft trachten te betoogen dat de vordering tot betaling van een bepaald bedrag, verschuldigd als canon over een bepaald tijdvak van het erfpachtsrecht, re vera steunt op de overeenkomst tusschen den uitgever van het erfpachtsrecht en den verkrijger deswege gemaakt;

dat zulk eene overeenkomst ook in casu ten opzichte van het erfpachtsperceel Kali Lanang is tot stand gekomen door het verzoekschrift van den oorspronkelijken aanvrager der gronden van de Regeering eenerzijds en door de inwilliging van het verzoekschrift bij het ten processe overgelegd Gouvernementsbesluit van 26 Maart 1877 no. 10, houdende de voorwaarden der uitgifte en de regeling van het bedrag van den canon, anderzijds;