is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet liet minste belang kan hebben daar hij in het algemeen tot betaling is gehouden en de betaling is gevorderd „onder teruggave van het accept", het eenige papier waaruit kan worden geageerd ; zijnde vervolgens geconcludeerd tot niet ontvankelijk verklaring, immers in ieder geval ontzegging van den door appellant in appel gedanen eisch en genomen conclusie en mitsdien tot te niet doening van het appel en bekrachtiging van het vonnis, waarvan appel, met veroordeeling van den appellant in de kosten der appellatoire instantie;

Ten aanzien van het recht,

O. dat het tusschen partijen in confesso is dat appellant bij een door hem onderteekend en afgegeven orderbillet ddo. 27 Januari 1887 heeft aangenomen om op den 27sten Mei daaraanvolgende in de Javasche Bank te Batavia aan de order van nu wijlen den Chinees Lim Kong Koen te betalen de som van twee duizend gulden, wegens genoten waarde in koopmanschappen, en dat Lim Kong Koen voornoemd het stuk vóór den vervaldag heeft geëndosseerd aan de order van de Internationale Crediet en Handelsvereeniging „Rotterdam" te Batavia;

O. dat in dorso van gemeld orderbillet, hetwelk ten processe is overgelegd, behalve het zoo even bedoeld endossement, te lezen staat:

Voor ons aan de Nederlandsche Lloyd of order waarde ontvangen

Batavia 18. . .

Internationale Crediet en Handels Vereeniging „Rotterdam" de eerste geëraploijeerde te Batavia AXEL HOLST.

O. dat door deze aanteekening echter niet is bewezen dat de eigendom van het orderbillet aan de Nederlandsche Lloyd is overgedragen, daar toch zoodanige overdracht, luidens art. 208 jo. 132 W. v. K., door middel van endossement, alleen kan geschieden zoolang het orderbillet niet is vervallen en uit de aanteekening, welke van geene dagteekeniug is voorzien, niet blijkt dat zij vóór den vervaldag op het orderbillet is gesteld;

O. dat nu de Nederlandsche Lloijd niet kan gezegd worden