is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekening eerst op 8 November 1889 en alzoo te laat is geschied;

O. te dien opzichte, dat door den gerequireerde, ten bewijze van de door hem beweerde plaats gehad hebbende aanzegging van het vonnis in appel aan partijen, is overgelegd een relaas van den buitengewoon substituut griffier bij den Landraad te Tandjong Pinang, blijkens hetwelk deze aan partijen op 3 October 1889 heeft aangezegd dat het vonnis van den raad van justitie te Batavia dd. 10 Augustus 1889, rechtsprekende in hooger beroep in de zaak van den Chinees Tjioe IJoek als appellant contra den Chinees Tjioe Kam als geintimeerde van het vonnis gewezen door den Landraad te Tandjong Pinang, rechtsprekende in burgerlijke zaken op den 20en Maart 1889 no. 22, bij den Landraad voornoemd is ingekomen;

dat nu bij art. 99 van het aangehaalde in Staatsblad 1882 no. 84 opgenomene reglement den president van den landraad is opgedragen om, zoodra door hem het in hooger beroep gewezen vonnis van den hoogeren rechter is ontvangen, aan partijen te doen aanzeggen dat het bij hem is ingekomen en dat zij daarvan inzage en te haren koste afschrift kunnen nemen ter griffie van den landraad;

dat echter in casu van zoodanige aar zegging aan partijen uit evengemeld relaas niet blijkt, terwijl daarin evenmin is vermeld dat de daarbij bedoelde aanzegging is geschied krachtens last of opdracht van den president van den landraad;

dat er alzoo nog geene aanzegging op wettige wijze heeft plaats gehad, zoodat de aanteekening van cassatie tempore utili heeft plaats gehad;

dat derhalve de requirant met zijn beroep alleszins ontvankelijk is en mitsdien de voorgestelde exceptie dient te worden verworpen;

O. als nu ten aanzien van de opgeworpen middelen van cassatie,

ad I" m , dat bij introductief rekest de eischer van den Landraad te Tandjong Pinang de veroordeeling heeft verzocht van den gedaagde tot betaling aan hem, eischer, onder anderen van