is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0. dat in de eerste plaats dient te worden onderzocht of het ingesteld beroep in cassatie is ontvankelijk;

O. dat onderwerpelijk cassatie is aangeteeke.id van eene incidenteele beschikking, waarbij een voor den Landraad aanhangig civiel geding is geschorst;

dat ingevolge art. 193 juncto art. 198 van het Inlandsch Reglement van zoodanige beschikking geen beroep in cassatie kan worden ingesteld dan binnen denzelfden termijn en gelijktijdig niet het eindvonnis;

dat alzoo, nu dit eindvonnis nog niet is gewezen, de requirant met zijn beroep in cassatie tegen meerraelde beschikking niet ontvankelijk behoort te worden verklaard en een onderzoek naaide gegrondheid der bij memorie van cassatie aangevoerde middelen mitsdien onnoodig is;

Gelet enz.;

Rechtdoende,

Verklaart den requirant niet ontvankelijk met het door hem ingestelde beroep in cassatie;

Veroordeelt hem in de kosten daarop gevallen.

Zitting van 29 Mei 1890.

Voorzitter: als voren.

Voor een beroep in cassatie kan men niet volstaan met eene opsomming der wetsbepalingen, die men beweert geschonden of verkeerd toegepast te zijn; daarbij behoort opgegeven te worden door welke beslissing des rechters dit geschied is.

Bij beweerd verzuim van vormen moet worden opgegeven welke vormen niet in acht genomen zijn en welke wetsbepalingen daardoor geschonden zijn.

Pa Sabidin, requirant van cassatie, contra

Kwee Swie Liem, gerequireerde in voorschreven cas.