is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de molen thans het eigendom is van den Luitenant Chinees Han Oen Lee te Gaboes en bestuurd wordt door declarant, die bij dien Chineeschen Officier in dienst is getreden; dat de molen voor den executorialen verkoop dag en nacht werkte, doch eiken Dinsdag stil stond omdat de werklieden dan naar TelokPoetjoeng moesten ten einde heerendiensten voor den landheer te verrichten; dat het ook wel eens gebeurde dat er niet voldoende padi was, zoodat de molen in afwachting van nieuwen aanvoer een of twee dagen werkeloos moest blijven; dat er in een etmaal 8V2 of 9 zakken lijst vermalen werden en dat hij dit weet omdat hij vroeger zelf in den molen werkzaam is geweest;

O. dat de door het Hof benoemde deskundigen de Lassasie, Lim Tjong Hien en Mohamad Ali, nadat zij — de eerste den 27sten Juni ls89 en de beide anderen den 25sten Juli 1889 — ter openbare terechtzitting van den Hove waren beëedigd, met hunne werkzaamheden een aanvang hebben gemaakt en 11a afloop daarvan schriftelijk verslag van hunne beviuoing hebben uitgebracht, welk document den 22sten Augustus 18S9 ter Griffie van den Hove is nedergelegd;

O. dat gemeld verslag inhoudt, dat de deskundigen zich hebben hegeven naar de woonhuizen der personen, die volgens een extract uit de rol der op 15 October 1887 ten laste van declarant, gehouden executoriale verkooping goederen hadden gekocht; dat zij zich de gekochte goederen door de koopers hebben doen aanwijzen en ze hebben gt schat op de sommen in het verslag achter elke partij afzonderlijk vermeld, bedragende het totaal dier sommen f 3180.71; dat zij daarna een onderzoek hebben ingesteld naar de verdiensten van declarant als molenaar en rijsthandelaar en daaruit gebleken is, dat een molenaar in het algemeen, bij dag en nacht werkende, dagelijks 4 pedatis padi, wegende 2000 katis of 1 225 kilos tot rijst kan vermalen; dat hij daardoor verkrijgt 9 pikols rijst, 4 gantangs menier en 2 pikols fijne dedak, wordende het laatste gebruikt tot voeding der molenkarbouwen; dat in het jaar 1887 voorde pedati padi werd betaald ƒ 8.75, terwijl de rijst voor f 5.—