is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1874 no. 94 b, het exploit van dagvaarding, op straffe van nietigheid, namens deti aanlegger gedaan inoet worden op vordering van een procureur, te wiens opzichte vervolgens wordt voorgeschreven, dat hij daartoe bij geschrifte bijzonder gevolmachtigd moet wezen;

dat in casu bedoeld exploit, voor zoo ver ter zake dienende, aanvangt met de woorden :

„op heden den enz. ten verzoeke van Mr. Jan Jacob Smits, advocaat en procureur bij den raad van justitie te Padang, handelende voor en namens den Chinees Oei A King, handelaar wonende te Padang en domicilie stellende ten kantore van zijn voormelden procureur, heb ik ... . deurwaarder, gedagvaard enz;"

dat mitsdien in de dagvaarding aan den voor dat geschrift bij art. 106 Rv. gestelden eisch is voldaan;

dat noch bij art. 8 van het reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering noch bij eenige andere wetsbepaling is voorgeschreven, dat het exploit van dagvaarding, op straffe van nietigheid, het bestaan der bijzondere schriftelijke machtiging op den procureur uitdrukkelijk zal vermelden, dan wel bij liet exploit het bewijs dier procuratie zal worden overgereikt (gelijk opposant beweert dat had behooren te geschieden), weshalve de raad van justitie terecht, met een beroep op art. 92 van het regl. op de B. Rv., heeft overwogen onderwerpelijk geen nietigheid van dagvaarding te mogen uitspreken;

dat de raad evenwel in stede van den eischer en opposant zijn in verzet gedanen primairen eisch eenvoudig te ontzeggen, eerst en vooraf de voorgestelde exceptie had belmoren te verwerpen en zulks alsnog in appel zal belmoren te geschieden;

b. dat als tweede middel van verzet in eersten aanleg beweerd is, dat niet geopposeerde, maar de in den aanhef van de notariëele acte dd. 8 Juni 1880 bedoelde (toen) „bestaande maatschap" tegen opposant in rechten had belmoren op te treden, aangezien hij, opposant, blijkens die notariëele acte, gecontracteerd heeft met genoemde maatschap en niet met drie andere Chineezen (waaronder dan de thans geintimeerde) ieder handelende in privé voor zich zelve ;