is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel onbetwistbaar op beide categoriën ; „en" is conjunctief, niet disjunctief gebezigd. Die grammaticale uitspraak doe ik niet auctoritate mea alleen, edoch ze vindt steun in bet gevoelen van door mij geraadpleegde deskundigen op taalgebied.

Door de verandering in de nummers der artikelen gemaakt tengevolge van de openbare behandeling, werd het zondjr hoofdelijke stemming aangenomen artikel alsnu art. 109 van het Regeerings-Reglement, tot de verklaring en toelichting waarvan ik thans overga, en waartoe de opneming, na de belangrijke gedaanteverwisselingen, waarvan wij getuigen waren, hier noodig is:

Art. 109. De bepalingen van dit reglement en van alle andere algemeene verordeningen, waarin sprake is van Europeanen en inlanders, zijn, waar het tegendeel niet bepaald is, toepasselijk op de met hen gelijkgestelde personen.

Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen en alle personen, idet vallende in de termen der volgende zinsnede.

Met inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chineezen en allen die Mohamedanen of heidenen zijn.

De inlandsche Christenen blijven onderworpen aan het gezag der inlandsche hoofden en met opzicht tot rechten, lasten en verplichtingen, aan dezelfde algemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen, als de inlanders die het Christendom niet belijden.

De Gouverneur-Generaal kan, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië, uitzonderingen maken op de toepassing der in dit artikel gestelde regels.

Alinea I :

Onder de generieke benaming van algemeene verordening valt ook het Regeerings-Reglement. Overbodig was het derhalve eene onderscheiding te maken tusschen het reglement en de andere algemeene verordeningen, zooals de eerste alinea doet.