is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï(i al de andere Staten der vereeniging tot het depot toegelaten en zooals het is, beschermd worden", met welke bescherming niets anders kan bedoeld zijn, dan die welke en zooals die in die andere Staten verleend wordt, alzoo, zooals in casu, aan hem die in ieder geval zijn merk alhier heeft ingezonden;

dat, eene andere lezing, dat allten het regelmatig depot in een dier andere Staten, zonder inzending hier te lande, reeds het recht zoude geven om zich te opponeeren tegen de inschrijving van een door een ander ingezonden merk, altijd natuurlijk met het doel otn zich hier het vecht te verzekeren tot het uitsluitend gebruik van het in een dier andere Staten gedeponeerd merk, tot onmogelijke gevolgen zoude leiden, waaronder, dat nimmer het tijdstip kan vastgesteld worden, waarop het recht geacht wordt verkregen te zijn, daar toch hiervoor bij art. 6 van Staatsblad 1885 no. 109 is aangenomen de dag, waarop de in art. 2 bedoelde aanteekening is geschied, dat is de aanteekening door den Griffier te houden in het zoogenaamde register A van de inzending der merken, waarop men zich het recht tot uitsluitend gebruik wil verzekeren;

dat zoo ook een inzender hier te lande tot op het oogenblik dat hij het recht op zijn ingezonden merk verkregen heeft, in het onzekere zoude verkeeren, daar het register A, dat geacht inoet worden o. a. ook daarom openbaar te zijn, opdat ieder zou kunnen nagaan, of hem het recht op een in te zenden merk kan betwist worden, hem dan geen licht zoude verschaffen, en het hem onmogelijk is na te gaan of het merk van den vreemdeling in het land van oorsprong regelmatig gedeponeerd is;

O. dat uit het voorafgaande dus duidelijk volgt, dat het deponeeren harer merken door de rekwirante te Utrecht, zonder dit daarna in te zenden ter griffie van den Raad te Batavia, haar niet het recht geeft om op te komen tegen de inschrijving van het merk door gerekwireerde ingezonden;

O. wat speciaal betreft het verzoek der rekwirante betreffende het sub no. 4914 beschreven papier;

dat door rekwirante zelve gesteld is, dat dit niet door de gerekwireerde als merk ingezonden is;