is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REVISIE.

(Derde Kamer).

Zitting van 24 Juli 1885.

Voorzitter: Mr. H. B. van Da velaar.

Ontvreemding van goederen uit een bagagewagen van het Staatsspoor gedurende de reis door een remmer. — Art. 91 Kh. — Artt. 186, 302 en 304 Str.

Inl. — Art. 256 Staatsblad 1883 no. 277.

De ondernemer van eenen spoorwegdienst, ten doel hebbende het vervoer van goederen over land, moet beschouwd worden als een voerman in den zin van art. 9i Kh. en 302 sub 3 o. Str. Inl., ook zelfs wanneer de Staat ondernemer is.

De wagens door eenen zoodanigen ondernemer tot het vervoer van goederen gebruikt — ook de bagagewagens van de staatsspoorwegen — zijn geene openbare bewaarplaatsen in den zin van art. 186 Str. 'lui.

Een remmer op een spoortrein, geene bemoeienis hebbende met het transport en de bewaking der vervoerde goederen, die hem ook niet zijn toevertrouwd, zoo valt het tijdens het vervoer door hem arglistig met braak ivegnemen van een anders goed uit eenen bagagewagen in de termen van art. 304 Str. Inl.

HET HOOG GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH INDIE,

Gezien de stukken van liet gerechtelijk onderzoek in de zaak van den beklaagde Saripan. en liet in die zaak op den 9den April 1885 door den landraad te Ngandjoek gewezen vonnis, waarhij de beklaagde is schuldig verklaard aan : wegneming van