is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan gevangenis van ten hoogste 8 dagen of ten arbeidstelling aan de publieke werken, en dat derhalve, waar overeenkomstig art. 96 alinea 2 in verband met art. 95 alinea 3 Rechterlijke Organisatie bij de landraden alleen sprake kan zijn van hooger beroep of cassatie in zaken die tot hunne bevoegdheid bthooren, ra. a. w. waarop eene hoogere straf is gesteld dan de zoo even genoemde, in het onderwerpelijk geval, waarin de landraad voorzeker niet bevoegd zou zijn, hooger beroep noch cassatie zou zijn toegelaten ;

O. toch dat de woorden in art. II voornoemd „de vonnissen in overtredingzaken door den Resiöentieraad gewezen" zijn algemeen en ook omvatten de politieovertredingen door Europeanen begaan, daar die zaken nu eenmaal krachtens ten 6e la. e van Staatsblad 1876 no. 140 tot de bevoegdheid van den Residentieraad behooren en de minder duidelijke slotwoorden van genoemd art. II „alles met inachtneming van en overeenkomstig de deswege voor vonnissen van landraden in die gevallen bestaande verordeningen" niet mogen leiden tot de meening, dat het de bedoeling van den wetgever geweest is om Europeanen in de Vorstenlanden op Java in ongunstiger t< estand te brengen dan in de Gouvernements landen, waar, overeenkomstig art. 108 alinea 2 juncto art. 109 Rechterlijke Organisatie, door hen gepleegde overtredingen worden berecht door het Residentiegerecht, behoudens hooger beroep, wanneer het hoogste bedrag der bedreigde geldboete meer dan f 25 beloopt of indien, hetzij gelijktijdig met hetzij zonder geldboete, eene andere zwaardere straf of wel verbeurdverklaring van bijzondere voorwerpen op de overtreding is gesteld ;

O. dat derhalve requirant met het door hem ingesteld beroep in cassatie niet ontvankelijk behoort te worden verklaard;

Gelet enz.;

Rechtdoende,

Verklaart requirant niet ontvankelijk met het door hem ingesteld beroep in cassatie;

Veroordeelt hem in de kosten.