is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN.

^EENHEID EN MEERVOUD VAN STRAFBARE HANDELINGEN. VOORTGEZETTE HANDELING. BESPREKING VAN RECHTSPRAAK.

DOOK.

Mk. W. A. P. E. L. WINCKEL.

Eindelijk! zal menigeen met mij uitgeroepen hebben, die eenige maanden geleden uit de nieuwsbladen vernam, dat de daartoe benoemde Staatscommissie der Koningin-Regentes een ontwerp voor een nieuw Strafwetboek voor Europeanen als resultaat van haar vierjarigen arbeid had aangeboden. Het zal daarmede allerminst in de bedoeling hebben gelegen heeren ontwerpers langzaamheid in het volbrengen van hun taak te verwijten; de dezer dagen bekend geworden ontheffing van den ijverigen secretaris der commissie doet mij vermoeden, dat aan het zoo geheimzinnig behandelde ontwerp (immers niet in den handel verkrijglaar) al de wijzigingen in andere wetten noodig, zijn vastgeknoopt. 1) Bovendien de omstandigheid, dat herhaaldelijk correspondentie tusschen Nederland en Itidië moest gevoerd worden, diende noodwendig tot vertraging te leiden.

Mijn „eindelijk" is dan ook slechts eene uiting van voldoening, dat wij . nu dan toch zullen verlost worden van een Wetboek, dat eene geretoucheerde photographie van het Code Pénal, om met een der hooggeleerde redacteuren van het Tijdschrift voor Strafrecht te spreken, 2) de meest gedrochtelijke

1) Tot mijne teleurstelling ontwaarde ik bij lezing van een verslag van het ontwerp in de Locomotief, eerst na beëindiging dezer bijdrage onder mijne oogen gekomen, dat dit niet het geval is.

2) Prof. Pols, T. v. S. I pag, 10.

LVI1I. i