is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een diefstal met binnenbraak in een bewoond Jiuis, of a poging tot diefstal enz. b eenvoudige diefstal? Gezaghebbende juristen hebben het laatste geleerd, doch oak hier is eenheid van gevolg niet te miskennen 1).

Vervalseht men meerdere munten gelijktijdig, eenheid van gevolg is evenzeer aanwezig als wanneer men rebellie begaat tegen meerdere ambtenaren, die allen handelen ter uitvoering van het ééne bevel (cf. de jurisprudentie) of werkzaam tegen één persoon optreden. Neemt evenwel die rebellie het karakter aan van mishandeling, zoodat de artt. 162 en vgl. van het Strafwetboek voor Europeanen toepasselijk worden, dan zijn er evenvtle gevolgen als er geslagenen zijn. Hier is geen eenheid van bevel enz. meer aanwezig, maar treedt de bescherming, die aan elk magistraatspersoon enz. persoonlijk toekomt, op den voorgrond. In het algemeen kan men dan ook bij misdrijven tegen de personen slechts aannemen zoovele slachtoffers, zoo- ele gevolgen en strafbare handelingen. Bij oplichting, zelfs dooreen en dezelfde truc, zijn er zoovele oplichterijen als er van hunne goederen beroofden zijn. Een zekere de Witte, die bij de Chineezen te Semarartg rond ging tot het inzamelen van liefdegiften voor de door eert bartdjir te Amsterdam verarmde lieden en hen op een inteekenlijst deed teekenen, de bijdragert der bedrogenen tot zich nam, werd terecht schuldig geoordeeld aan zoovele oplichterijen als hij slachtoffers maakte en tot een gelijk aantal boeten verwezen. — De groote vraag is hier echter of niet in dit geval irt den zin van art 56 N. Sr. eene voortgezette handeling aanwezig is. Ditzelfde zou men kunnen vragen voor een inlandsch artillerist, die eenige recruten (infanteristen) voorspiegelde, dat de dienst bij de artillerie zooveel gemakkelijker was dan de hunne, hun stamboeknummers afvroeg en opschreef, enz. en eindelijk hun kleine sommen gelds afvroeg om de noodige papieren te doen opmaken. De krijgsraad te Makassar 27 Juli 1891 zag daarin zoovele oplichtingen als slachtoffers. Hier is geen bijeenhouden van de afgegeven

1) Blacche. Etudes pratiques sur le Code Penal, 2e uitgave door Dutruc 1889, deel VI pag. 26 verklaart, het ook tot één feit.