is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen arrest van den Hove van 30 Oktober 1890, waarbij, alvorens ten principale te beslissen, de beslissing op het door appellanten ingediende rekest tot het hooren van geintimeerde op vraagpunten is aangehouden tot dat door laatstgenoemde zou zijn gediend van conclusie van antwoord in appel, zijnde aan geintimeerde daarvoor alsnog een termijn van veertien dagen verleend; terwijl ten slotte de kosten zijn gereserveerd tot de einduitspraak;

En wijders:

O. dat geintimeerde bij conclusie van antwoord in appel heeft aangevoerd:

dat het vonnis a quo wel en terecht is gewezen en appellanten daarmede niet zijn bezwaard;

dat de appellanten trachten te betoogen dat er genoegzaam bewijs is geleverd, om het aan te vullen hetzij door boekenbewijs, hetzij door de oplegging van een suppletoiren eed ;

dat appellanten daarbij echter uit het oog verliezen, dat de raad van justitie te Batavia bij zijn vonnis dd. 7 Maart 1890 in deze zaak gewezen, heeft overwogen, dat het bewijs van het feit, dat geïntimeerde van appellanten handelsartikelen heeft gekocht, waardoor het bestaan der handeling in het algemeen bewezen zou zijn, niet geacht kan worden door het gehouden verhoor te zijn geleverd, en dat de raad op dien grond bij dat vonnis het door app llanten gedaan verzoek om hunne handelsboeken over te leggen, heeft geweigerd ;

dat de appellanten nu van dat vonnis van den raad van justitie niet in appel zijn gekomen, daar zij blijkens hunne dagvaarding in appel alleen hebben geappelleerd van het eindvonnis dd. 30 Mei 1890, (1) zoodat het vonnis van 7 Maart 1890 in kracht van gewijsde is gegaan ;

dat appellanten derhalve thans niet meer, in strijd met het in kracht van gewijsde gegane vonnis, kunnen beweren, dat het gehouden getuigenverhoor wel in het algemeen bewijs heeft opgeleverd en het bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis

(1) Opgenomen in deel LV pag. 255 sqq. van dit Tijdschrift.