is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorspronkelijke eiseher, thans appellant, met zijne vordering ontvankelijk is verklaard en verder, alvorens ten principale recht te doen, is gelast, dat geintiineerde zal worden gehoord op de vraagpunten, gesteld bij de nummers 4, 13, 17, 18, 24 25, 27 t/rn 57 van het door appellant ter rolle van den 26sten Maart 1891 gediend rekest, met reserve van de uitspraak omtrent de kosten tot de einduitspraak; (1)

En wijders:

O, dat appellant, na afloop van het bevolen verhoor op vraagpunten, bij conclusie van eisch incidenteel en van eisch incidenteel subsidiair in appel in hoofdzaak heeft te kennen gegeven : dat naar zijn oordeel bewezen is, dat hem op zijne in dit geding bedoelde hypothecaire schuld door geïntimeerde eene som van ƒ 2249.47 is kwijtgescholden en hij die alzoo tot f 1000 verminderde hypotheekschuld met en benevens zijne andere schulden aan geïntimeerde tot op een bedrag van / 252,66 heeft afbetaald;

dat voor de toewijzing van den eisch dus alleen nog dient bewezen te worden wat geintimeerde, ook bij zijn verhoor op vraagpunten, is blijven ontkennen, dat mede die som van f 252,66 is voldaan;

dat hij, appellant, ten bewijze hiervan, den geintimeerde wenscht op te leggen den decisoiren eed: dat het niet waar is dat geintimeerde ten volle van appellant heeft ontvangen het restant van appellants tot f 1000 teruggebrachte schuld, geconstateerd bij acte van hypotheek op 5 Februari 1877 sub numero vijf ten overstaan van het bestuur van Bantam te Serang verleden, aan den Chinees Ko Taij Tjin en bij acte op den 16den December 1889 onder nummer zes voor diezelfde autoriteit te Serang verleden . aan den geintimeerde gecedeerd, en van zijne overige schulden aan geintimeerde, te samen op het einde van het Chineesche jaar Teng Haij bedragende ƒ 252,66;

dat mocht het Hof de meening van appellant omtrent het-

(1) Dit vonnis en arrest zijn opgenomen in Deel LV1J pag. 73 sqq. van dit Tijdschrift.