is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ad 4«» sub a. In de vierde plaats wordt door de gerequireerde aangevoerd: dat de door den requirant gegevene uitlegging van de woorden: „en de vrouw toegelaten wordt haar „persoon in rechten of daar buijten te representeren," in den zin : dat de vrouw bevoegd is om zonder maritalen bijstand of toestemming in rechten op te treden en rechtshandelingen aan te gaan, is geheel gratuit, hebbende de Chineesche officieren alleen te kennen gegeven, dat de vrouw hier rechtssubject was, wat zij in China niet was.

De ongegrondheid dezer bewering vereischt geen breedvoerig betoog.

Of de zooeven geciteerde woorden letterlijk uit het advies van de Chineesche officieren overgenomen zijn (in welk gevel men moet aannemen, dat zij de opmaking daarvan aan een practizijn hebben opgedragen), dan wel of die woorden bij een verkorte resumtie van den inhoud van het advies van de Regeering zelve afkomstig zijn, zeker is het, dat omtrent hunne beteekenis bij geen jurist een oogenblik twijfel kan bestaan.

De uitdrukking: „toegelaten worden haar persoon in en „buiten rechten te representeeren" beteekent precies hetzelfde wat de Romeinen in nog minder woorden te kennen gaven: „sui jaria esse." Hij, wien toegelaten wordt zijn persoon in en buiten rechten te representeeren, is iemand, die sui juris is, Dl- a. w. een rechtsubject bevoegd, om persoonlijk in rechten op te treden en buiten rechten alle rechtshandelingen te verrichten.

En waar dus in de Resolutie gezegd wordt, dat de gehuwde Chineesche vrouw ten aanzien van haar vermogen „toegelaten „word haar persoon in regten of daar buijten te representeren", heeft men daarmede op eene voor eiken rechtsgeleerde volkomen verstaanbare wijze te kennen gegeven: dat de gehuwde Chineesche vrouw hier te lande niet alleen is een rechtssubject, maar buitendien een rechtssubject sui juris, die ten aanzien van haar vermogen zonder eenigen bijstand, ergo ook niet van haar man, beschikken en daarvoor persoonlijk zoo in als buiten rechten handelen kan.