is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervat in 's raads tussclien partijen gewezen vonnis dd. 8 Augustus 1890, waarbij het door gedaagde gedane verzoek om eischer te hoorpn op de vraagpunten, omschreven in het door den gedaagde ter rolle van 25 Juli 1890 ingediend verzoekschrift, is toegestaan, met reserve der uitspraak omtrent de kosten ; En wijders :

O. dat, nadat, blijkens het daarvan opgemaakt proces-verbaal, de eischer op den lOden September la90 voor het daartoe aangewezen lid uit dezen raad op die vraagpunten gehoord was, door den gedaagde is gediend van conclusie van antwoord en van eisch incidenteel subsidiair, inhoudende:

dat gedaagde zich wenscht te verzetten tegen de door eischer gevorderde uitvoerbaarverklaring van het te wijzen vonnis door middel van lijfsdwang;

dat eischer de uitvoerbaarverklaring door middel van lijfsdwang grondt op de posita, dat gedaagde is koopman en het orderbriefje is afgegeven voor zijn handel; dat echter ieide posita zijn onjuist;

dat gedaagde, ten einde de onjuistheid dier posita aan te toonen, heeft verzocht, dat de eischer op vraagpunten zou worden gehoord, welk verzoek bij vonnis dd. 8 Augustus 1890 is toegewezen, waarna eischer op den in het vonnis bepaalden dag op de door gedaagde gestelde vragen is gehoord ;

dat in de acceptatie in kwestie is vermeld „waarde genoten in koopmanschappen" en op grond daarvan dan ook in de dagvaarding is geposeerd:

dat de acceptatie door gedaagde voor zijn handel is afgegeven ;

dat eischer bij het verhoor op vraagpunten, blijkens het proces-verbaal van dat verhoor, echter heeft erkend dat het in de acceptatie ten aanzien van de waarde vermelde, is onjuist, en dat de acceptatie niet ter zake van koopmanschappen is afgegeven;

dat eischer heeft verklaard, dat de acceptatie door gedaagde aan hem is afgegeven ter voldoening van een ander orderbillet, groot f 900 en zulks met bijpassing van rente en dat het