is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetboek van Koophandel bhjkbaar ontleend is aan art. 46-1 van den Code de Commerce (oude redactie), in welk artikel is bepaald dat „les marchandises non dépórissables ue pourront être vendues par les agens qu'après la perniission du co na ui iss ai re", terwijl niet blijkt dat de Nederlandsche wetgever, wiens redactie van att. 809 van het Wetboek van Koophandel door den Nederlandsch-Iudischen letterlijk in zijn art. 796 is overgenomen, een ander beginsel heeft willen huldigen;

O. dat derhalve, nu de Kechter-Commissaris ter zake is gehoord, het verzoek van de Weeskamer ontvankelijk is, ook al heeft eerstgenoemde geen voorstel gedaan tot inwilliging er van, doch er zich tegen verklaard;

O. wat het verzoek zelf betreft, uit art. 3 van het Wetboek van Koophandel volgt dat de wetgever onder waren en koopmanschappen verstaat alle roerende goederen, welke het voorwerp van handelsverkeer kunnen zijn;

O. dat onder dit begrip vallen de in den inventaris opgenoemde voorwerpen, strekkende ter exploitatie van het Hotel.... en de daarbij behoorende stalhouderij, en de verkoop dier goederen, mits in het belang van den boedel zijnde, reeds tin, nog vóór de insolventverklaring, kan worden toegestaan ;

O. dat het den raad voorkomt zeer in het belang van den faillieten boedel te zijn, indien al de op dien inventaris voorkomende goederen, behoudens de in het verzoekschrift gemaakte uitzonderingen, in eens kunnen worden verkocht;

O.- dat toch, nu de eigendom der gebouwen, waarin het Hotel en de stalhouderij tot nu toe gedreven worden, in andere handen is overgegaan, de curatrice van den faillieten boedel elk oogenblik tot ontruiming daarvan kan worden gedwongen, als wanneer de kosten van vervoer naar eene geschikte bergplaats en de bewaarloonen van eene zoo groote menigte goederen tot na de insolventverklaring niet anders dan zeer aanzienlijk kunnen zijn, terwijl de in den boedel aanwezige 51 paarden, nog daargelaten de kans dat eenigen onderwijl stierven, een belangrijk bedrag aan voeding zouden kosten;

O. dat echter van eene publieke verkooping voor zoovele