is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulks op grond, dat gebleken was, dat de geappelleerde nalatig was in het nakomen der op hem krachtens voornoemde wettig bewezen overeenkomst rustende verplichtingen en de appellant bij die gebleken nalatigheid de keuze had, of eene vordering in te stellen tot nakoming dier overeenkomst of eene tot ontbinding daarvan;

dat deze beslissing juist is, en de raad dus hierdoor geen der aangehaalde artikelen geschonden of verkeerd toegepast heeft;

dat de requirant hiertegen wel heeft doen aanvoeren, dat zij niet te rijmen zoude zijn met de gebiedende voorschriften vervat in de zes eerste in het middel van cassatie opgenoemde artikelen en wel omdat volgens deze het opgemelde vonnis van den landraad te Bandoei.g ddo. 19 December 1889, waarbij de betaling van een som van f 516,67 en de afgifte van een kwitantie van f 1986,33 was gelast, en dat voor zooverre dit condemnatum betrof, door den raad van justitie te Batavia was bekrachtigd, bij dien zelfden landraad moet worden ten uitvoer gelegd, en den gerequireerde van cassatie dus geen andere weg openstond dan den voorzitter van dien landraad ten fine van tenuitvoerlegging van het vonnis, te adieeren, en desnoods te procedeeren overeenkomstig art. 222 van het Inlandsch Reglement, maar dat dit is minder juist, daar zulks alleen kan geschieden door de partij in wier voordeel het vonnis is gewezen en bedoeld vonnis niet in het voordeel van den gerequireerde van cassatie, maar in dat van diens wederpartij gewezen is;

dat de aangevallen beslissing ook niet is in strijd met art. 432 van het Inlandsch Reglement, omdat dat artikel wel verbiedt meerdere of andere vormen in acht te nemen dan die welke bij dat reglement zijn omschreven, doch hiervan in casu niets is gebleken; O. dat derhalve het beroep in cassat'e moet worden verworpen ; Gezien de aangehaalde artikelen en artt. 411 en volgende en art. 58 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

Rechtdoende,

V erwerpt het door den requirant ingestelde beroep in cassatie Veroordeelt hem in de kosten in cassatie gevallen;