is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der daadzaken ,

Overnemende het exposé daarvan, vervat in het tusschen partijen door den raad van justitie te Semarang gewezen vonnis van 1 Juli 1891, waarbij de voorgestelde exceptie is geadmitteerd; de eischers met hunne vordering niet ontvankelijk zijn verklaard ; het door eischers bij exploit van den buitengewoon deurwaarder A. Hubner dd. 2 Januari 1891 ouder den griffier van de landraden te Japara en Koedoes W. Laurens, op de gelden en goederen van gedaagde gelegd conservatoir beslag onrechtmatig is verklaard; de opheffing van dat beslag is bevolen, met last op den griffier om de in beslag genomen goederen aan gedaagde af te geven; de eischers zijn veroordeeld tot vergoeding van kosten, schaden en interessen door het onrechtmatig beslag geleden en nog te lijden, op te maken bij staat en te vereffenen overeenkomstig de wet, met bepaling dat deze invorderbaar zullen zijn bij lijfsdwang, voor zoover zij de som van honderd en vijftig gulden zullen blijken te boven te gaan en eindelijk de eischers zijn veroordeeld in de kosten van het geding, daaronder begrepen die van het beslag;

O. dat succumbanten van dat vonnis tempore utili hooger beroep hebben aangeteekend en, na uiteenzetting hunner grieven daartegen, voor eisch in appel hebben geconcludeerd :

dat het den Hove behage, met ontvangst van het appel, te niet te doen het tusschen partijen gewezen vonnis, waarvan appel en, met verwerping der door den geintimeerde, destijds gedaagde, genomen exceptieve en verdere conclusiën, alsnog aan de appellanten, destijds eischers, toe te wijzen hun in eersten aanleg gedanen eisch en genomen conclusiën, met veroordeeling van den geintimeerde in de kosten der beide instantiën;

O. dat geintimeerde, na de grieven der appellanten te hebben bestreden, voor antwoord in appel heeft geconcludeerd tot