is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gegaan; zoo ja of zij, dank zij die verandering, nu wellicht vorderen kunnen, elk voor zich, wat zij vroeger niet konden vorderen, of de personen die voor de partijen optraden daartoe gemachtigd waren etc., al hetwelk niet onder liet begrip „suminierlijk" onderzoek valt;

dat in eersten aanleg subsidiair is verzocht dat de president zich bevoegd achtende, de zaak op grond van art 285 Rv. zoude renvoieeren naar den raad;

dat mocht het Hof den president bevoegd achten, de zaak zal moeten worden teruggewezen naar den president, omdat iedere partij recht heeft dat hare middelen en weren in twee instanties worden onderzocht;

dat mocht het Hof daartoe geen termen vinden, doch de zaak tot zich trekken, alsdan ter adstructie van die vordering wordt aangevoerd, subsidiair:

dat in de appellatoire instantie, berecht bij's Hofs arrest dd. 2 Juni 1892, in het geding is gebracht eene acte van 12 Januari 1891, bij welke de partijen eene wijziging zouden gebracht heb ben in het koopcontract van 18 Juli 1890, in dier voege dat de koopprijs gewijzigd en die gewijzigde koopprijs betaald zoude zijn;

dat de gedaagde in kort geding zulks evenwel heeft ontkend en thans blijft ontkennen;

dat voor het geval het Hof de zaak mocht vatbaar achten om in kort geding te worden behandeld en alsdan termen mocht vinden om ts doen wat des eersten rechters was, quoad de vordering tot opheffing zelve, wordt geavanceerd :

dat de appellante ten onrechte ontkent dat tusschen partijen blijkens de principale dagvaarding en die in kort geding vast zoude staan dat de ondernemingen verkocht zouden zijn door vier personen;

dat immers bij de principale dagvaarding slechts als een te kennen geven voorkomt dat de personen, met wie te zamen de eischer de concessies had bekomen, met hem eene burgerlijke maatschap hadden aangegaan en dezerzijds uitdrukkelijk gesteld is, niet dat die maatschap, maar wel dat de eischer en de drie