is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handeling feitelijk niet zou kunnen worden gedwongen, daardoor nog geenszins de vordering niet ontvankelijk wordt;

dat immers in de wet zelve van tal van vorderingen (artt. 1210, 1267 van het Burgelijk Wetboek, art. 764 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering etc.) sprake is, welke het verrichten van daden ten onderwerp hebben, terwijl de wet in die j gevallen, evenals in het onderwerpelijke, middelen aan de hand geeft om den onwillige indirect te noodzaken tot het doen waarvan hij door den rechter veroordeeld is;

ad 2"'", dat deze verwering re vera is een middel ten principale; ad 3'"», dat tusschen partijen vaststaat, dat na het instellen der vordering tusschen appellants practizijn en geintimeerde onderhandelingen zijn aangeknoopt, ten doel hebbende om het onderwerpelijke geschil in der minne te beëindigen, doch dat men het over de voorwaarden niet is kunnen eens worden;

dat nu onderhandelingen gevoerd over eene reeds ingestelde vordering nimmer van invloed kunnen zijn op de al of niet ontvankelijkheid der actie, doch bovendien in casu vaststaat, aat de onderwerpelijke vordering geheel intact is gebleven;

O. dat mitsdien de voorgestelde middelen van niet ontvankelijkheid behooren te worden verworpen;

O. alsnu ten principale:

dat tusschen partijen vaststaat, dat de thans appellant qcj. voor en namens eenige Inlanders, de thans appellanten, aan den geintimeerde in diens qualiteit van eerste plaatselijke autoriteit, op 19 Augustus 1891 een concept-certificaat ter teekening heeft aangeboden, waarin geconstateerd wordt, dat blijkens overgelegde verklaring van den panghoeloeraad te Grissee van 18 Augustus te voren op die inlanders, met uitzondering van den appellant Hadjie Mohamad 8ibli, als erfgenamen van wijlen zekeren Hadjie Mohamad Sapar behooren over te gaan de daarbij vernielde aandeelen in zeker aan dien erflater toebehoord hebbend in de kampong Bedielan ter hoofdplaats Grissee gelegen perceel geregistreerd in de verponding onder nummer 512;

dat voorts geintimeerde heeft geweigerd dat concept te onderteekenen ;