is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. ten aanzien van het eerste, derde en vierde middel : dat daarbij de gebeele lilde titel, handelende over het bewijs in burgerlijke zaken, eene geheele reeks van wetsbepalingen van verschillenden aard op dat bewijs betrekkelijk, als geschonden en verkeerd toegepast is opgegeven, zonder dat blijkt welke van die wetsbepalingen nu op de in die middelen bedoelde wijzen geschonden zouden zijn, zoodat de rechter in cassatie daarover geen oordeel kan vellen en de requiranteu mitsdien met deze middelen van cassatie niet ontvankelijk behooren te worden verklaard;

O. ten aanzien van liet tweede middel: dat de zin van art. 215 van het Sumatra-Reglement niet deze is, dat de verklaring van een enkelen getuige niet als bewijsmiddel zou kunnen gelden, doch alleen dat ze, geheel op zich zelve staande, geen volledig bewijs kan opleveren en de Rapat dit ook terecht aldus heeft opgevat, door het onvolledig bewijs, voortvloeiende uit de verklaring van den eenigen getuige, die in deze zijn verklaring inet redenen van wetenschap kon bekiee-" den, door een gerechtelijken eed te doen aanvullen, zoodat dit middel als ongegrond moet worden verworpen;

O. ten aanzien van het vijfde, zesde en zevende middel: dat de requiranteu bij het voorstellen daarvan geen belang hebben, nu ze blijkens het proces verhaal der terechtzitting de juistheid van het daarbij bedoelde schriftuur hebben erkend en dus ook deze middelen behooren te worden verworpen;

Gelet op de artt. 131 juncto 127 van het Reglement tot regeling van het rechtswezen in het Gouvernement van Suraatra's Westkust (Staatsblad 1874 no. 9 \b) en 58 en 432 van liet Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

Rt clitdoende:

Verklaart de requiranteu niet ontvankelijk met de door hen in de eerste, derde en vierde plaats voorgestelde middelen van cassatie;

Verwerpt overigens de iu deze opgeworpen middelen van cassatie; Veroordeelt de requiranteu iu de kosten in cassatie gevallen.