is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHIKKINGEN OP REKESTEN.

HOOGER BEROEP.

HOOG-GERECI1TSHOF YAN NEDERLANDSC1IINDIE,

(Eerste Kamer).

Raadkamer van 11 Januari 1894.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip. Raadsheeren: Mrs. W. C. V eenstra, G. II. Lowe, H. van Dissel Szn. en D. H. van Gelder.

Art. 352 B. W. — Verlies van voogdij van rechtswege.

J)e vader of de moeder, alvorens een nieuw huwelijk aan te gaan niet voldoende aan het bepaalde bij art, 352 al. 1 B. W., verliest „van rechtswege" de voogdij.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCll-IN DIE,

Gelezen het request, gedagteekend Batavia 28 December 1893, van den Advocaat en Procureur bij het Hoog-Gerechtshof Mr. A. H. du Mosch, ten deze handelende voor en nauiens de Weeskamer te Batavia, daarbij in appel komende van eene beschikking van den raad van justitie te Soerabaja ddo. 8 November 1893, waarbij het verzoek van zijne principale om in de voogdij over de ten requeste genoemde minderjarige kinderen van 1'. van V. gouvernements onderwijzer te L., te voorzien, niet ontvankelijk is verklaard, niet verzoek om met ontvangst van het appel