is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zitting van 4 October 1893.

Voorzitter: Mr. J. W. Barkeij.

A rt. 75 R eg. R egl. — A rt. 1963 B. W. —V erjaring.— A lgemeene beginselen van het burgerlijk en handelsrecht voor E uropeanen. —

V ormen van rechtspleging.

De acquisitieve verjaring is een algemeen beginsel van burgerlijk recht (implicite). Wanneer in het voor Inlanders geldend recht de acquisitieve verjaring niet is geregeld, dan moet de Landraad, krachtens art. 7 5 van het Regeerings-Reglement, de algemeene beginselen van het burgerlijk en handelsrecht tot richtsnoer nemen, dat is, voor het onderhavige geval, het bepaalde bij art. 1963 van het Burg. Wetb. op Inlanders toepassen.

De inlander Nadie, alias Pa Moul, wonende in de dessa Pandean, district Kotta, afdeeling Bangil zonder beroep, eischer, later requirant in cassatie, contra

de inlandsche vrouw Bok Rackmat, wonende in genoemde dessa Pandean, zonder beroep, gedaagde, later gereqnireerde.

DE LANDRAAD TE BANGIL,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der feiten:

O. dat eischer bij introductief rekest dd. 4 September 1893 heeft gesteld : dat gedaagde ten onrechte in gebruik heeft een stuk, ter grootte van ±75 vierkante meter, van zijnen grond (recht van opstal), bij de verponding geregistreerd onder nummer 144, gelegen in de dessa Pandean, district Kotta, afdeeling Bangil, ter waarde van f 55, op welk stuk grond staan een put en een badkamer van gedaagde;