is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië door al de rechters, die over de zaak gezeten hebben, mitsgaders den Griffier moet worden onderteekend, terwijl volgens artikel 174 ten 7e der Strafvordering de dag, waarop het is gewezen, en de namen der rechters, die aan de beslissing hebben deelgenomen, zullen worden vermeld, met opgave der redenen, welke een of meerdere hunner mochten buiten staat bebben gesteld om bij de uitspraak tegenwoordig te zijn of het vonnis te teekenen;

O. dat de onderwerpelijke uitspraak, waarbij dit niet heeft plaats gehad, mitsdien op grond van het verzuim van die vormen behoort te worden vernietigd en krachtens het bepaalde bij artikel 174 van het Reglement op de Rechterlijke Organisatie eene nieuwe instructie in deze behoort te worden gelast, te beginnen met de oudste acte in welke de nietigheid is begaan, zijnde het vonnis van onbevoegdverklaring;

Gelet op de boven aangehaalde wettelijke bepalingen en de artikelen 323 en 411 van het Reglement op de Strafvordering;

Rechtdoende:

Vernietigt het vonnis van den Raad van Justitie te Setnarang, 2e Kamer, # van den 28sten April 1894, waarvan cassatie.

Wijst de zaak terug naar dienzelfden Raad, ten einde met inachtneming van dit arrest eene nieuwe instructie in deze te houden, te beginnen met dat vonnis.

Veroordeelt den Staat in de kosten van dit geding.

Zitting van 12 Augustus 1894.

Voorzitter: als voren.

Art. 109 Recht. Org.— Beroet in Cassatie van vonnissen tier Re SIDENTIEGERECHTEN .

Tegen vonnissen der Ttesidentiegerechlen op Java en Madoera, in overtredingzaken in het hoogste ressort geioezen, is geen beroep in cassatie toegela'en.