is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wijders :

O. dat de eischeres, zich met voorschreven uitspraak bezwaard achtende, daarvan tempore utili is gekomen in hooger beroep, hare reeds in eersten aanleg voorgebrachte grieven in het kort forrauleerende als volgt:

I. dat het exploit van 13 October 1893 niet inhoudt, dat het daarbij gedaan bevel geschiedde uit kracht van een vonnis of anderen titel in executorialen vorm, en mitsdien al dadelijk daarom de door geintimeerde met dat exploit begonnen tenuitvoerlegging van het tusschen partijen door den Raad van Justitie te Batavia op 21 Juli 1893 gewezen vonnis (waarbij appellante veroordeeld werd om aan geintimeerde binnen drie maanden rekening en verantwoording te doen) nietig is en van onwaarde;

II. dat dit laatste eveneens een noodwendig gevolg moet zijn van de omstandigheid, dat bij het bewuste exploit aan appellante bevel is gedaan niet om rekening en verantwoording te doen — waartoe zij bij het vonnis van 21 Juli werd veroordeeld — maar om eene van ƒ 150ti0 te betalen, welke veroordeeling het vonnis niet inhoudt, wordende daarbij alleen bepaald, dat appellante, bijaldien zij in gebreke mocht blijven op den tot het afleggen der rekening bepaalden dag verantwoording te doen, daartoe zal kunnen worden genoodzaakt door inbeslagname harer roerende en onroerende goederen tot een bedrag van f 15000.—;

III. dat bovendien de aan het vonnis van 21 Juli 1893 gege/en tenuitvoerlegging nietig en van onwaarde is, daar appellante in het doen der rekening nog niet was in gebreke, immers haar daartoe een termijn werd verleend van drie maanden, welke eerst een aanvang mocht nemen van den dag der beteekening van het vonnis (30 Augustus 1893), weshalve de rechtercommissaris onbevoegd was om — gelijk door hem geschiedde—appellante te gelasten op den 18den October daaraanvolgende, alzoo binnen iets meer dan anderhalve maand, de rekening en verantwoording af te leggen, en