is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zitting van 13 September 1894.

Voorzitter: als voren.

Orderbillet. Formeele aard van de verbintenis uit

geschrifte.

Be formeele, rechtstreeks uit een orderbillet voortspruitende, verbintenis verbiedt een onderzoek naar de materieële rechlsoorzaak dier verbintenis.

Hem, die erkend heeft dat hij het orderbillet, waaruit de eischer ageert, heeft onderteekend, staat het niet meer vrij een beroep te doen op het feit, dat hij dezen dat orderbillet op zijn verzoek heeft afgegeven, zonder daarvoor eenig geld of goed te hebben genoten.

Oei Ing Siang, koopman, wonende te .Koedoes, appellant, compareerende bij den Adv. en Proc. Mr. J. R. Voute, contra.

Den Chinees Tan Thian Ien, koopman, wonende te Semarang, geintimeerde, défaillant.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCII-INDIE,

Gelezen het door den Raad van Justitie te Seinarang tusschen partijen gewezen en op den 28sten Maart 1894 uitgesproken vonnis, waarbij, in conventie, aan den eischer, thans geintimeerde, zijne vordering is toegewezen; de gedaagde, thans appellant, is veroordeeld om aan hem, eischer, tegen behoorlijke kwijting of overgifte van het in het vonnis vermelde orderbillet te betalen de somma van f 1000.— (een duizend gulden), ter zake in het vonnis omschreven verschuldigd, met de interessen daarvan ad zes procent 'sjaars van af den dag der dagvaarding tot dien der volle voldoening toe; het vonnis uitvoerbaar is verklaard bij voorraad, zonder borgtocht en bij lijfsdwang, mits ingeval van ten uitvoerlegging van den lijfsdwang bij voorraad zekerheid worde gesteld voor de kosten, schaden en interessen, waartoe de