is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verstaat dat die terechtzitting zal worden gehouden te Sonder.

Gelast den Inlandschen Officier van Justitie om den beklaagde met den inhoud zijner acte van beschuldiging in wetenschap te stellen met aanzegging om op den bepaalden dag ter terechtzitting te verschijnen en om tegen dien dag de getuigen door tusschenkomst hunner districtshoofden te doen oproepen.

Gedaan te Menado, enz.

Voorzitter van den Landraad te Kendal: Mr. A. Ellerman.

Beschikking van 27 Juni 1894.

St.blad 1885 No. 87, 1874 No. 118 en 1874 No. 152.

Passen voor visschersvaartuigen.

Uit de bewoordingen van art. 26 van St.blad 1885 No. 87 blijkt dat de bepalingen van dat Staatsblad alleen betrekking hebben op schepen, welke de wet als zeeschepen aanmerkt. Visschersvaartuigen behooren volgens de bewoordingen van art. 1 d van St.blad 1874 No. 118 daar niet toe. Be eigenaren van laatstbedoelde vaartuigen zijn alleen gebonden aan de bepalingen van St.blad 1874 No. 152. De passen in dit laatste St.blad bedoeld zign wel te onderscheiden van de jaarpassen, waarvan St.blad 1874 No. 113 spreekt, en behoeven de eigenaren niet bij zich te hebben, wanneer zij met hun vaartug een haren binnenloopen.

Een hoofdoppasser bij de in en uitvoerrechten die gelden vordert en ontvangt van eigenaren van visschersprauwen, de monding eener rivier binnenloopende zonder de passen van hunne vaartuigen bij zich te hebben, en van die feiten geen rapport makende, plegen geene strafbare handeling, ook niet de oplichting bedoeld in art. 328 Strafw. v. Inl., vermits toch aan den verdachte bekend was, dat herhaaldelijk eigenaren van visschersprauwen, die met hunne vaartuigen de monding van eene der zich in de Afdeeling Kendal in zee stortende rivieren waren binnengeloopen en hunne prauwpassen niet bij zich hadden, op de politierol te Kendal zijn gestraft ter zake van het niet bij zich hebben van de passen voor hunne vaartuigen.