is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstrijken van den termijn het beroep in cassatie derhalve verviel;

O. eerst en vooraf ten op zichte van dit middel van niet ontvankelijkheid:

dat de requirant bij zijne stukken een behoorlijk op zegel gesteld exploit van den buitengewoon deurwaarder bij den Raad van Justitie te Batavia aangesteld voor Palembang, J. Satnuels, heeft overgelegd, waarin de beteekening ten verzoeke van den requirant der namens dezen ingediende memorie van cassatie aan den gerequireerde op den 3den Februari 1894 wordt geconstateerd, zoodat het beroep in cassatie alleszins ontvankelijk is;

O. thans ten aanzien van het voorgestelde middel van cassatie: dat artikel 161 in verband met artikel 160 van het Palembang Reglement, bepalende, dat eene authentieke acte tusschen partijen en hare erfgenamen en rechtverkrijgenden volledig bewijs oplevert van hetgeen daarin vermeld staat, hiermede geenszins de bewijskracht van dergelijke acte ten opzichte van derden heeft willen uitsluiten;

dat integendeel in het algemeen behoort te worden aangenomen, dat de authentieke acte ook tegenover derden volledig bewijs oplevert van hetgeen daarin voorkomt als tusschen partijen voor den Notaris verhandeld, behoudens de bevoegdheid van die derden om, wanneer zij 'verineenen, dat het verhandelde hunne rechten heeft geschonden, daar tegen op te komen ;

dat derhalve het middel van cassatie, hetwelk slechts in het algemeen tegen de bewijskracht der authentieke acten tegenover derden gericht is, behoort te worden verworpen;

Gelet op de bovenaangehaalde wetsbepalingen en de artikelen 411 s.q.q. en 58 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ;

Rechtdoende:

Ontvangt het ingestelde beroep in cassatie. Verwerpt dat evenwel. Veroordeelt den requirant in de kosten in cassatie gevallen.