is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat die machtiging den in het gelijk gestelden eischer tot ontruiming toch reeds toekwam, ook zonder dat zij expresselijk werd gevraagd of verleend, als zijnde het eenige middel om voldoening van het condemnatum te verkrijgen en de requirant dan ook in elk geval geen belang bij dit middel heeft;

O. ten aanzien van het derde middel:

dat in den regel, behoudens in het betrekkelijk vonnis uitdrukkelijk opgenomen strijdige bepalingen, onmiddellijk aan een condemnatum moet worden voldaan en de requirant dus met de bepaling, dat hij dit onderwerpelijk eerst binnen den tijd van veertien dagen zou hebben te doen, niet is gelaedeerd, mitsdien ook niet het minste belang erbij kan hebben, om op dien grond het vonnis aan te vallen;

dat die bepaling trouwens geen inbreuk kan maken op het bepaalde bij artikel 200 van het zoogenaamd Inlandsch Reglement, daar zij alleen de bevoegdheid van den gerequireerde, om bij onwil of nalatigheid van den requirant om aan het vonnis gevolg te geven het verzoek te doen om zijne wederpartij alsnog aan te manen om binnen acht dagen of eenen korteren tijd aan het vonnis te voldoen, veertien dagen opschortte, als kunnende thans van dien onwil of nalatigheid eerst na veertien dagen blijken;

dat ten slotte bij het onderwerpelijk condemnatum noch de artikelen 201,203 en 206 van het Inlandsch Reglement, regelende de ten uitvoerlegging van een vonnis door executoriale beslaglegging, noch artikel 222 betreffende eene bijzondere rechtspleging in geval van onwil tot het verrichten van een bepaalde daad, van toepassing waren of konden zijn;

Overwegende dat het beroep in cassatie mitsdien behoort te worden verworpen ;

Gelet op de bovenaangehaalde wetsbepalingen, de artikelen 68 en 432 van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering en 198 juncto 192 van het Inlandsch Reglement ;

Rechtdoende:

Verwerpt het ingesteld beroep in cassatie.

Veroordeelt den requirant in de kosten in cassatie gevallen.