is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGINGEN.

Het Regeerings-Reglement van N.-I. toegelicht door Mr . C. W. Margadant. Iste dl. Batavia G. Kolff & Co. 'sGravenhage Mart. Nyhoff. 1894.

Het Reglement op het beleid der Regeering van N .-I. bij Stbl. 1855 No. 2 voor N.-I. afgekondigd, en in der tijd door de Regeering zelve een Grodwet voor N.-I. genoemd, heeft met de laatste zeker deze overeenkomst, dat het meer nog dan andere wetten algemeene bekendheid noodig heeft.

Niet alleen elk beschaafd ingezeten van N.-I., maar een ieder, die in onze overzeesche bezittingen belang stelt, moet zich van de al of niet gegrondheid der bepalingen van het RegeeringsRegleraent en van het meer of minder vertrouwen, dat het stelsel van bestuur dientengevolge inboezemt, rekenschap kunnen geven.

Bevreemdend mag het daarom zeker genoemd worden, dat er eerst bijkans veertig jaien na de afkondiging van het Reglement een commentair daar op verschijnt — het veelomvattende en weinig loonende tevens van den arbeid zal gewis menigeen hebben afgeschrikt — maar gelukkig mogen we ons thans rekenen, dat een zeer bekwaam landsdienaar, wieti een helder verstand en scherpe blik degelijke studie gemakkelijk maakt en die de gave bezit van 't geen hij weet in een onderhoudenden vorm aan anderen mede te deelen, de taak op zich heeft willen nemen om ons voor de kennis der beginselen van Regeeringsbeleid onzer O.-I. koloniën den weg te wijzen.

Voor de bearbeiding beeft de schrijver de manier gevolgd door prof. Buys in zijn bekend werk over de Grondwet gekozen, en al belooft Mr. Margadant niet evenals zijn ovengenoemde leermeester reeds op het titelblad nevens toelichting „beoordeeling", ook dit laatste wordt ons niet onthouden en aan zijne kritiek danken wij menige goede gedachte hier en daar overtrokken