is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHIKKING

VAN DEN RECHTER-COMMISSARIS Mr. B. NIJMAN VAN 23 JANUARI 1895.

Levensonderhoud van een gefailleerde.

Wij Mr. B. Nijman, lid van den Raad van Justitie te Batavia, rechter-commissarissaris in het faillissement van X:

Gelezen de missive der Weeskamer alhier houdende verzoek, haar te machtigen uit de gereede penningen van den boedel des gefailleerden, tot een door den Raad van Justitie te bepalen bedrag, in het levensonderhoud van het huisgezin van den gefailleerde te voorzien;

O. dat er tegen den gefailleerde geen rechtsvordering ter zake van bankbreuk plaats heeft, terwijl er blijkens mededeeling der Weeskamer voldoende gereede penningen in den boedel aanwezig zijn, 0111 aan haar verzoek te voldoen, weshalve hetzelve kan worden ingewilligd;

Gelet op art. 794 van het Wetboek van Koophandel;

Beschikkende:

Machtigen de Weeskamer te Batavia, in hare hoedanigheid van curatrice in den boedel van voornoemden gefailleerde, om uit de gereede penningen van dien boedel in het levensonderhoud van den gefailleerde en diens huisgezien te voorzien, tot een nader door den Raad van Justitie te bepalen bedrag.

Aldus gedaan op heden den 23sten Januari 1895 door ons,

Rechter-covimissaris vd.

(w. g.) B. NIJMAN.

NASCHRIFT.

Wij achtten de opname van vorenstaande dispositie niet geheel van belang ontbloot, vermits het onderwerpeljjk een gefailleerde gold, wiens boedel reeds lang geleden insolvent ver-