is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij gebruik makende van liet vorenbedoelde valsche geschrift, door dit aan Auw Owantjie af te geven, ten bewijze dat hij, verdachte, die daarbij voorgaf de in dat stuk genoemde persoon van Lawees Johannis te zijn, eigenaar was van den te verkoopen os, zonder welke afgifte genoemde slachter niet tot den koop daarvan zoude zijn overgegaan;

O. ad a:

dat 's Raads beslissing in hoofdzaak hierop is gegrond, dat, al ware het door verdachte opgemaakte getuigschrift echt, dit nimmer eenige wettige bewijskracht zou kunnen hebben, aangezien door geene enkele wettélijke bepaling de districtshoofden in de Residentie Menado bevoegd zijn verklaard dergelijke certificaten op te maken en derhalve door gebruikmaking van een dergelijk certificaat nooit eenig nadeel kan voortvloeien; dat mitsdien een der elementen van het misdrijf van „valschheid in geschrifte" ontbreekt;

O. dat die beslissing echter is onjuist;

dat toch uit de voor den Magistraat van Menado afgelegde verklaring van het districtshoofd aldaar, Semuel, Bernard Lasut, blijkt dat volgens de gewoonte in dat gewest de negorijhoofden registers aanhouden waarin eiken eigendomsovergang van vee wordt aangeteekend:

dat de verkooper van dat hoofd een eigendomsbewijs ontvangt en dit als „soerat katrangan" (getuigschrift) aan den kooper overgeeft en welk bewijs door het negorijhoofd onderteekend en door het districtshoofd voor „Gezien" getcekend wordt;

O. dat die. regeling nu wel niet bij eene in het Staatsblad afgekondigde wettelijke bepaling gesanctioneerd is, doch krachtens het ongeschreven recht geldt, hetgeen blijkt uit de verklaringen van voornoemd districtshoofd en van de getuigen IJo Soen Hoat, Herinanus, Datalang Lasut, Auw Owantjie, Laurentinus, Manuel Tamara en den verdachte zelf, komende hunne opgaven toch in hoofzaak hierop neder, dat verkoop van vee rechtens geen plaats kan hebben, dan tegen afgifte door den