is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Landraad te Demak gewezen vonnis, waarbij de beklaagde is schuldig verklaard aan: „oplichting" en deswege veroordeeld tot de straf van dwangarbeid buiten den ketting voor den tijd van één jaar en tot betaling eener geldboete ten bedrage van f 100.— (Een honderd gulden), met verdere veroordeeling van den beklaagde in de kosten van het rechtsgeding en met bepaling van den tijd gedurende welken hij, bij niet voldoening der boete, in gijzeling kan worden gehouden op vijftien dagen dwangarbeid buiten den ketting;

Gezien de schriftelijke conclusie namens den Procureur Generaal door den Advocaat-Generaal Mr. Ch. H. Nieuwenhuijs genomen en gedagteekend den twee en twintigsten Maart 1895 daartoe strekkende, dat het Hoog-Gerechtshof, met vernietiging van het tegen den beklaagde gewezen vonnis, den Landraad te Demak onbevoegd zal verklaren om van de onderwerpelijke zaak kennis te nemen, met verwijzing van haar naar den bevoegden rechter, zijnde de Raad van Justitie te Semarang, de kosten van het proces te dragen door den Lande;

Subsidiair: dat het Hof, met verbetering van het vonnis, den beklaagde zal schuldig verklaren aan het misdrijf van „oplichting" en overigens het vonnis zal bekrachtigen, met bepaling dat beklaagde van de hem opgelegde vrijheidstraf nog zal hebben te ondergaan vijf maanden;

Gehoord het rapport van den Raadsheer Mr. J. F. Kriimer;

O. dat de beklaagde op de wijze door de wet voorgeschreven en binnen den termijn bij deze gesteld verklaard heeft van het vonnis revisie te verlangen;

O. dat beklaagde zoowel in eersten aanleg als in revisie de onbevoegdheid van den Landraad liceft gesustineerd om van zijne zaak kennis te nemen en zulks op grond, dat hij tot de Europeesche bevolking behoort;

O. ten aanzien van dit punt:

dat beklaagde den Europeeschen naam draagt van Willem de la Rambelje en reeds vroeger onder dien naam voor een Europeesche rechtbank heeft terechtgestaan, hetgeen blijkt uit