is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breetvoerig over Mondelinge en Schriftelijke Advyzen gehandelt is.

AUDITIEUR MILITAIR.

Auditieur Militair, herkomstig van 't Latijnschc woord Auditor of' volgens de cigentlyke betekenis van 't woord Audire, te kennen gevende een Aanhoorder of opmerker is een publicq Perzoon die in een Garnizoen of Subaltern Krijgsraad de qualiteit van Fiscus representeert, als zijnde aan derzelver Ampt liet Jus ratione Officii agendi verknogt. Engelhard in specim. Jur. Militat natural. § 1193 beschrijvende het Ampt en't Officie van een Auditieur Militair zegt van dezelve, Quod sit Persona, quae judici Militari ad excercendam Jurisdictionem et processum dirigendum adjungitur. Namelijk zulk een Perzoon die den Militaire Rechter tot het uitvoeren van de Jurisdictie en het dirigeeren van het Proces word geadjungeert Mr. Johan Jacob van Hasselt in zijn Tractaat de Judicio Militari Pag. 74 schrijft een Auditeur Militair drie bijzondere qualiteiten toe, Als (1) die van Raad. (2) Die van Fiscaal. En (3) die van Secretaris. Want als Raad adsisteert hij de Krijgsraad met zijn Advijs. Als Fiscaal neemt hij Informatie en formeert de aanklagte. En als Secretaris maakt hij de Appoinctementen, en Sententien, en onderteekend dezelve ter Ordonnantie van den Krijgsraad. Hoedanige Speculatjen nogtans (onder correctie) eenige uitzonderingen hebben, voornamelijk in Crimineele Zaken als waar inne ons bedunkens het Advijs van een Auditeur Militair niet te pas komt, en van geen de minste influentie behoord te zijn, om redenen dat Iemand die ex Officio Eysscher of aanklager in Cas Crimineel is, den Rechter in die zelve Zaak van zijne Considratien en Advijs niet kan dienen het welk de ongereimtheid zelfs zoude wezen, en bovendien tegen de Dispositie van 't Beschreven Recht directelijk aanlopen. Maar zoude in zodanige gevalle, als 'er over de wijze van een Zaak te decideeren al bedenkelijkheden ontstonden, een Krijgsraad bevoegt zijn om het Advijs van twee of meerder neutrale Rechtsgeleerde te requireeren, ten einde op fundament van dien tot