is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetgever natuurlijk in hoofdzaak zijn aandacht gewijd heeft aan het id quod pleruinque fit en dus de rechtsregel toepasselijk is ad ea potius debet aptari jus quae et frequenter et facile quam quae perraro evenient;

dat dit vooral in 't oog springt bij lezing van art. 759 B. Rv. dat voorziet in 't geval, dat de crediteur beslag legt op goederen onder zich zeiven berustende, en toch heeft de wetgever er niet aan gedacht om voor dat geval andere voorschriften te geven, integendeel verklaart hij bij artikel 758 en 760 de gewone procedure toepasselijk;

dat doctrine en jurisprudentie dat beslag dan ook toelaten (zie de Pinto, Vernède, Oudeman, alsmede de Rechtsg. Bijdr. jg. 1847 bl. 153 en vlgd., vonnis arr. R. 's Bosch 12 November 1880 W. No. 4676, arr. R. Maastricht 24 Aug. 1876 W. No. 4242, arrest Hoog-Gerechtshof te vinden in Weekblad No. 75);

dat, is het beslag door den crediteur onder zich zelf alzoo bestaanbaar en niet verboden, alsdan de vraag rijst of de crediteur zich zeiven zal moeten dagvaarden om verklaring af te leggen;

dat deze vraag eigenlijk geen vraag is, indien slechts in 't oog wordt gehouden het doel dezer procedure;

dat deze immers niet alleen strekt om den arrestant in wetenschap te stellen met hetgeen de derde beslagene onder zich heeft, doch vooral om voor eerstgenoemde van den rechter machtiging te verkrijgen om tot verkoop en executie van het onder den derde berustende te kunnen overgaan, en voor den derden beslagene, om het onder hem berustende aan den executant tot dat doeleinde overtegeven, waarmede hij dan gekweten is;

dat de crediteur, die onder zich zeiven beslag legt, evenmin gerechtigd is om mir nichts, dir nichts maar te gaan verkoopen of op te steken, hetgeen hij van den schuldenaar onder zich heeft, doch evenzeer rechterlijke machtiging en kwijting behoeft, evenzeer belang heeft te doen uitmaken, wat hy van den geëxecuteerde onder zich heeft;