is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in preventieve hechtenis zich bevindende beklaagden steeds de dupes waren. Bovendien maakt de voorlezing ter openbare terechtzitting van twee geschriften, die beide in hoofdzaak hetzelfde inhouden, op een inlandsch publiek een vreemden indruk. Jammer ook, dat de verwijzende ambtenaar, die een onbevoegdverklaring uitspreekt, in geen geval over de gevangenhouding mag beslissen. Een onbevoegdverklaring is dikwijls de aanvang van een juridisch tweegevecht, wel in het belang „der wet" ondernomen, maar toch ten koste van den beklaagde, zoo deze zich in preventieve hechtenis bevindt. En zeer stellig is het een leemte, dat, wanneer eenmaal de beklaagde naar de terechtzitting van landraad of omgaand gerecht verwezen is, die Rechtbanken in geen geval bevoegd zijn de preventieve hechtenis op te heffen, zoolang niet een vrijspraak of een in kracht van gewijsde gegaan ontslag van rechtsvervolging gevolgd is O).

f 1 ) Nu hier van preventieve hechtenis de rede is, mag de aandacht gevestigd worden op de wijze, waarop de Fransche wetgever het vraagstuk van de toerekening der preventieve hechtenis heeft opgelost, te meer daar de betrekkelijke wet niet slechts geldt voor Frankrijk, doch ook voor Algiers en de Koloniën is toepasselijk verklaard. De Fransche wet van 15 Nov. 1892 stelt integrale toerekening van de preventieve hechtenis op den dnnr der straf als regel verplicht. Volgens die wet wordt art. 24 van den Code Pénal gelezen als volgt: „Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou 1'arrót de condamnation, a moins que le jugement n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'anra pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.

En ce qui concerne la détention préventive comprice entre la date du jugement ou de 1'arrêt et le moment oü la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants: lo. Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou 1'arrêt; 2o. Si ayant exercé un recours sa peine a été reduite sur son appel ou a la suite de son pourvoi". Dit stelsel beveelt zich door zijn rechtvaardigheid aan. Ten opzichte van inlandsche beklaagden in Ned.-Indië gaat een doctrinair beweren, dat preventieve