Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en yolgg., en niet minder de krachtige en warme taal omtrent de ongenoegzaamheid -van ecne wet of een onvoorwaardelijk pligtgebod ter zedelijke vorming des raenschen, bij welke liefde en heilige geestdrift noodzakelijk vereischt worden , p. 239 en volgg. En , gelijk het hierin blijkbaar is, zoo ziet men overal gestadig het oog gehouden op den tegenwoordigen , zoowel zedelijken en maatschappelijken, als ook godsdiensligen en kerkelijke toestand in ons Vaderland: weshalve wij telkens het genoegen hebben, om den Man, die in zijn langdurig leven zooveel gezien , opgemerkt en ondervonden heeft, over de verschijnselen des tegenwoordigen tijds nog een helder en krachtig woord te hooren spreken. De uitlegging zelve der Spreuken is in dit Deel even gelijk in de overigen, getuigende evenzeer van grondige kennis als van die juistheid en gemakkelijkheid, welke langdurige ervaring slechts geeft; terwijl de scherpzinnige aanwijzing van het puntige der Spreuken en derzelver opheldering uit een' rijken schat van kennis en Oostersche zeden en gewoonten het boek evenzeer aangenaam als belangrijk maakt. Het mag in 't bijzonder heden ten dage onze opmerking niet ontgaan, hoe de Hoogleeraar in de uitlegging van het Oude Testament gewoon is ongekunsteld en zonder verdraaijing te erkennen, welke godsdienstige denkbeelden in het Oude Testament verre beneden die staan, welke wij, door jezus Christus voorgelicht, ons vormen, even zoowel als hij met kracht en warmte in het licht stelt, hoeveel heerlijks er reeds vóór Christus door de wijzen en godvruchligen van den ouden dag over God en godsdienst gezegd is. Van het eerste zie men een voorbeeld betreffende het alleen aardsche en uiterlijke der onder het Oude lestament voorgestelde belooningen, p. 144; van het

Sluiten