Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sporen, dat hij zich namelijk met des Eorw. v. bemmelens geschrift nader bekend makc.

liet werk begint met eene Voorrede, die ons vooraf reeds ten bewijze is, dat bet tijdvak, door v. bemmeles ter behandeling gekozen, niet alleen de meeste belangstelling bij hem gewekt heeft in mannen, naar welke het ieregt genoemd wordt; maar ook dat deze belangstelling de voornaamste reden was, die hem lot schrijven noopte en hem vele lezers voor zijn geschrift deed wenschen in het vrije, godsdienstige en vcelzins gelukkige Nederland. De bewoners van heizelve, beuend met den bangen maar roemrijken tijd, toen de Vaderen het juk van Godsdienstdwang verbraken, zouden zich dien herinnerd, en zich voor den geest geroepen vinden Helden, als de Eerste wille* , maurits en frederik heindiuk waren; en niet minder voorzeker dan dit tijdperk van de Vaderlandsche Geschiedenis, zou dat der Makkabeën hen vervullen met eerbied voor den Oppermagtige. Wij houden ons verzekerd, dat de Schrijver in zijne verwachting zich niet kan bedrogen hebben. Vinde zijne Geschiedenis der Makkabeën vele, zeer vele Lezers!

Eene Inleiding maakt ons bekend met de veelzijdige belangrijkheid van de Geschiedenis der Makkabeën. Zijn sommige gedeelten der Bijbelscbe Geschiedenis herhaaldelijk en uit velerlei oogpunten beschouwd, andere daarentegen, cn hieronder vooral het niet onbelangrijke tijdvak van de volkomen herbouwing van den tweeden Tempel tot aan ciiristus geboorte, heeft men tot voor weinige jaren toe met zeer weinig aandacht verwaardigd. Te wijlen is dit, wat ons tijdvak aangaat, zoowel aan de groote schaarschheid van oorspronkelijke Schriften uit dit tijdvak, zoodat men meest van den laler levenden josephus zich moest

Sluiten